بررسی مقایسه مقادیر فشار سیستولیک و دیاسیستولیک اندازه‌گیری شده بوسیله قسمت دیافراگم و بل گوشی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی

بررسی نتایج استفاده مجدد از سرنگهای مصرف انسولین در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به درمانگاه شهید مطهری شیراز
بررسی ارتباط بین دیابت شیرین وابسته به انسولین و تغذیه با شیر مادر در کودکان کمتر از 15 سال مراجعه‌کننده به مرکز طبی کودکان تهران
بررسی تاثیر ارائه اطلاعات بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت ویژه قلب 1370
بررسی تاثیر دو روش تزریق زیرجلدی هپارین از نظر وسعت کبودی ناشی از تزریق در بیماران دریافت کننده هپارین با مقدار کم 1372
بررسی تاثیر هموفیلتراسیون بر بهبودی بیمارانی که در سه ماهه دوم و سوم سال 1373 در بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرف
تعیین میزان پیروی بیماران مبتلا به فشار خون بالا از رژیم دارویی در مراکز بهداشتی درمانی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1373
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی مقایسه مقادیر فشار سیستولیک و دیاسیستولیک اندازه‌گیری شده بوسیله قسمت دیافراگم و بل گوشی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی هست که به منظور بررسی و مقایسه مقادیر فشارخون اندازه‌گیری شده بوسیله قسمت بل و قسمت دیافراگم گوشی در بیماران بستری صورت گرفته هست .


بررسی مقایسه‌ای تاثیر استفاده از دو روش آموزش مبتنی بر مساله در سخنرانی بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری
در این پژوهش 50 بیمار بالای 15 سال و به نسبت مساوی از دو جنس شرکت داشتند.


بررسی نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در شهر اصفهان - سال 1375
نمونه‌ها از بین بیماران بستری در بخشهای عفونی، جراحی و داخلی به صورت تصادفی انتخاب شدند و نمونه‌هائی که دچار بی‌نظمی ضربان قلب بودند کنار گذاشته شدند.


بررسی کارایی و تعیین فراوانی نسبی عوارض مصرف قرصهای جلوگیری از حاملگی نوع LD در تعویق قاعدگی زائرین حج
برای حذف متغیرهای مختلف که می‌توانند فشارخون را در هر لحظه تغییر دهند، فشارخون بوسیله دو فشارسنج که کافهای اونها روی دو بازو برنامه گرفته و جداگانه به دو مانومتر جیوه‌ای ارتباط داشته و توسط یک رابط Y شکل به یک پمپ متصل بودند، بطور هموقت توسط دو، آزمایشگر با هستفاده از قسمت بل و قسمت دیافراگم گوشی اندازه‌گیری می‌شد.


بررسی مزان فراوانی انواع و عوامل مساعدکننده سوختگی و عوارض ناشی از آن
به منظور حذف تاثیر اختلاف فشار در دو بازو، فشارخون بطور هموقت با لوازم مشابه اندازه‌گیری شد و اختلاف بدست آمده در محاسبات منظور گردیده پس از محاسبه مقادیر اختلاف ناشی از نوع لوازم مختلف مورد هستفاده (بل یا دیافراگم) برای اندازه‌گیری فشارخون، نتایج نشان داد که مقادیر اندازه‌گیری شده فشارخون به وسیله قسمت بل گوشی در مقایسه با مقادیر فشارخون اندازه‌گیری شده با هستفاده از قسمت دیافراگم در هر سه مورد (سیستولیک ، دیاسیستولیک اول و دیاسیستولیک دوم) پائین‌تر خوانده می‌شود (میانگین اختلاف به ترتیب 56 %، 48 % و 72 % میلی‌متر جیوه بود).


بررسی کیفیت لامهای منفی سیتولوژی سرویکس گزارش شده از درمانگاههای بهداشتی درمانی دولتی استان اصفهان سال 1375
پس از تجزیه و تحلیل آماری با هستفاده از آزمون t دوتائی، نتایج مبین اون بود که اختلاف معنی‌داری در هیچیک از سه مورد وجود ندارد.


بررسی برخی عوامل موثر بر وزن‌گیری کودکان کمتر از دو سال زیر صدک پنجاه و بالای صدک پنجاه منحنی رشد در مراکز بهداشتی درمانی
در نتیجه هر سه فرضیه پژوهش که مبین وجود اختلاف بین مقادیر فشار سیستولیک ، دیاسیستولیک اول و دیاسیستولیک دوم اندازه‌گیری شده با هستفاده از قسمتهای بل و دیافراگم گوشی بود، رد شدند (p < 0/05).


بررسی میزان پرفشاری خون کودکان 3-14 ساله تحت درمان با کشش و بستری در بخش‌های اورتوپدی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز


بررسی استفاده از وضعیت‌های مختلف بدن به منظور کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی در بین بیماران داخلی و جراحی بیمارستان نور اصفهان


60 out of 100 based on 55 user ratings 530 reviews

بررسی وضعیت بهداشت روانی بانوان استان سمنان در سال 1377
مقایسه محرکهای تنش‌زای محیط و اضطراب پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه با بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز زمستان 1372
بررسی صفات مشخصه افراد 11-25 سال اقدام‌کننده به خودکشی در بخشهای اتفاقات بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز تابستان 1375
بررسی سبکهای اداره تصدی سرپرستان در بخشهای بیمارستانهای آموزشی اصفهان از دیدگاه خودشان و پرستاران
بررسی شدت و نوع اختلالات تولیدی (تلفظی) در کودکان کم‌شنوای متوسط و شدید مقطع دبستان اصفهان
بررسی عوامل تنش‌زدایی پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*