بررسی اختلالات بینائی دانش‌آموزان ابتدایی منطقه 4 آموزش و پرورش تهران در سال 1371

بررسی کیفیت لامهای منفی سیتولوژی سرویکس گزارش شده از درمانگاههای بهداشتی درمانی دولتی استان اصفهان سال 1375
بررسی برخی عوامل موثر بر وزن‌گیری کودکان کمتر از دو سال زیر صدک پنجاه و بالای صدک پنجاه منحنی رشد در مراکز بهداشتی درمانی
بررسی میزان پرفشاری خون کودکان 3-14 ساله تحت درمان با کشش و بستری در بخش‌های اورتوپدی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی استفاده از وضعیت‌های مختلف بدن به منظور کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی در بین بیماران داخلی و جراحی بیمارستان نور اصفهان
بررسی وضعیت بهداشت روانی بانوان استان سمنان در سال 1377
مقایسه محرکهای تنش‌زای محیط و اضطراب پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه با بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز زمستان 1372
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی اختلالات بینائی دانش‌آموزان ابتدایی منطقه 4 آموزش و پرورش تهران در سال 1371
پژوهش انجام شده یک مطالعه زمینه‌ای هست که به منظور اختلالات بینایی دانش‌آموزان ابتدایی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر شهرستان تهران انجام پذیرفته هست .


بررسی صفات مشخصه افراد 11-25 سال اقدام‌کننده به خودکشی در بخشهای اتفاقات بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز تابستان 1375
نمونه‌های پژوهش را تعداد 100 نفر دانش‌آموز دختر و پسر 9-12 ساله که در کلاسهای سوم تا پنجم ابتدایی تحصیل میکردند تشکیل دادند.


بررسی سبکهای اداره تصدی سرپرستان در بخشهای بیمارستانهای آموزشی اصفهان از دیدگاه خودشان و پرستاران
روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی سه مرحله‌ای و گردآوری داده‌ها بوسیله پرسش‌نامه منظم از طریق معاینه چشم دانش‌آموزان و پرسش از دانش‌آموزان و مشاهده چشم اونها بوده هست .


بررسی شدت و نوع اختلالات تولیدی (تلفظی) در کودکان کم‌شنوای متوسط و شدید مقطع دبستان اصفهان
پرسشنامه در دو بخش تنظیم شد که بخش اول سئوالات مربوط به مشخصات فردی و خانوادگی و بخش دوم سئوالات مربوط به اختلالات بینایی خانواده و دانش‌آموز بوده هست .


بررسی عوامل تنش‌زدایی پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
یافته‌های این پژوهش در 37 جدول و 7 نمودار خلاصه شده هست .


بررسی میزان بهره‌برداری از تختهای بیمارستانی سطوح پنجگانه خدمات درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان در سال 1377
پژوهش بر روی دو گروه دختر و پسر انجام شد.


سنجش و آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستانهای نزاجا پیرامون بیماری ایدز در سطح تهران
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری توصیفی و هستنباطی هستفاده گردید.


ارزیابی پنج مسواک دستی کودکان از نظر ساختمان ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک
از آمار توصیفی جهت تنظیم جداول توزیع فراوانی و % و رسم نمودارها هستفاده شد و از آمار هستنباطی (آزمون x به توان دو) جهت کشف و تغییر روابط بین متغیرهای تحت بررسی هستفاده شده هست .


اولویت‌های تحقیق در آموزش پرستاری
در بررسی نتایج پژوهش مشخص شد که : 24 % از دانش‌آموزان نزدیک‌بین، 22 % دوربین بودند.

هیچ دانش‌آموزی مبتلا به آب مروارید نبود و تنها 2 % از اونها مبتلا به لوچی بودند.

اکثریت نزدیک‌بین‌ها دختر بودند و اکثریت دانش‌آموزانی که اختلالات بینایی داشتند جزء کودکان دوم به بالا در خانواده بودند.

در پایان، کاربرد نتایج حاصل از پژوهش در آموزش و خدمات و مدیریت پرستاری مورد بحث برنامه گرفته و جهت انجام پژوهشهای بعدی، پیشنهاداتی در زمینه مربوط به پژوهش ارائه گردیده هست .
66 out of 100 based on 51 user ratings 1076 reviews

بررسی مشکلات پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه شیردهی به فرزندان شیرخوارشان
بررسی میزان اجرای شرح وظایف در کادر پرستاری شاغل در بخشهای چهارگانه آموزشی بیمارستانهای وابسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی میزان دانش برخی از احکام نماز بیمار در میان دانشجویان پرستاری و مامائی دانشکده‌های دولتی استان فارس
بررسی نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر اساس فرآیند مدیریت از دیدگاه سطوح مختلف مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی
بررسی نظرات پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد میزان بکارگیری وظایف مدیریت توسط پرستاران
بررسی نیازهای مددکاری بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمان دانشگاهی
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*