بررسی میزان استفاده از داروی ری‌پیرون و نحوه ثبت و ارتباط آن با نوع دستورات دارویی در بخش‌های جراحی بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علو

بررسی مشکلات پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه شیردهی به فرزندان شیرخوارشان
بررسی میزان اجرای شرح وظایف در کادر پرستاری شاغل در بخشهای چهارگانه آموزشی بیمارستانهای وابسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی میزان دانش برخی از احکام نماز بیمار در میان دانشجویان پرستاری و مامائی دانشکده‌های دولتی استان فارس
بررسی نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر اساس فرآیند مدیریت از دیدگاه سطوح مختلف مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی
بررسی نظرات پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد میزان بکارگیری وظایف مدیریت توسط پرستاران
بررسی نیازهای مددکاری بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمان دانشگاهی
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی میزان استفاده از داروی ری‌پیرون و نحوه ثبت و ارتباط آن با نوع دستورات دارویی در بخش‌های جراحی بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علو
پژوهش حاضر، یک مطالعه زمینه‌ای بوده که به منظور بررسی میزان هستفاده از داروی دی‌پیرون و نحوه ثبت و ارتباط اون با نوع دستورات دارویی، بر روی 265 نفر از بیماران بستری در 67 بخش جراحی که در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر شهرستان تهران واقع شده بودند، در سال 1372 انجام گردید.


بررسی آگاهی پرسنل پرستاری بخشهای ویژه در مورد مراقبتهای ویژه قلبی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
لوازم گردآوری داده‌ها در یان پژوهش ، یک برگه جمع‌آوری اطلاعات به منزله پرسشنامه و 2 برگه مشاهده بود که توسط پژوهشگر تهیه و تنظیم گردیده بود.


بررسی رضایتمندی کارآموزان، کارورزان بالینی رشته پزشکی از آموزش بخشها، اورژانس ، مراکز سرپایی داخل بیمارستان و مراکز سرپایی درون جامعه دانش
نتایج پژوهش نشان داد که 56/98 % از واحدهای مورد پژوهش در 24 ساعت اول پس از جراحی و 20/37 % در 24 ساعت دوم پس از جراحی، داروی دی‌پیرون را با مقادیر گوناگون دریافت کرده‌اند.


بررسی میزان رضایت بیماران بستری از خدمات پزشکی و پرستاری در بخشهای منتخب بیمارستانهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی کاشان
نسبت‌های محاسبه شده در مورد مقادیر دریافت داروی دی‌پیرون در بیماران بخشهای مورد مطالعه (بخشهای جراحی عمومی، زنان، ارتوپدی و میزراه) حاکی از این مطلب بودند که بیماران بستری در هر چهار گروه، در معرض خطرات زیانبار این دارو برنامه داشته‌اند.


بررسی میزان و منابع استرس در دانشجویان دانشکده‌های پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ثبت اطلاعات مربوط به این دارو پس از هستفاده در پرونده بیماران (نام دارو، مقدار دارو، راه دادن دارو و وقت دادن دارو) توسط کارکنان پرستاری در کمتر از 15 % موارد صورت گرفته بودند.


بررسی رعایت اصول گزارش‌نویسی در گزارشات پرستاری موجود در پرونده‌های پزشکی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان تابستان 78
بطوریکه درج نکات مزبور در 24 ساعت دوم پس از جراحی در کمتر از 27 % موارد صورت گرفته بود.


مطالعه نگرش دانشجویان رشته‌های مختلف (غیرپزشکی) دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به رشته پرستاری
آزمون آماری "کای-دو" بین نوع دستورات دارویی مربوطه و دریافت یا عدم دریافت دارو و در 24 ساعت اول پس از جراحی و همچنین بین این دستورات و مقدار دریافت داروی دی‌پیرون در 24 ساعت اول و دوم پس از جراحی ارتباط معنی‌داری را نشان داد.


بررسی ارتباط اعتقادات مذهبی و اضطراب قبل از عمل حراجی


بررسی استرس دوران بارداری زنان شاغل و ارتباط آن با نوع زایمان آپگار و وزن نوزاد در بیمارستانها مختلف شهر تبریز-سال 77


72 out of 100 based on 47 user ratings 422 reviews

بررسی باورهای بهداشتی پرستاران نسبت به خودآزمائی پستان در مراکز درمانی شهر تبریز
بررسی تاثیر آموزش محافظت از خود در آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش سرطان یکی از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بررسی دانش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران بر اساس موازین شرعی
بررسی نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر اساس فرآیند مدیریت از دیدگاه سطوح مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازند
ترجمه و ویرایش کتاب مواد زیان‌آور امدادگران فوریتهای پزشکی Hazardous Materials for EMs
مقایسه نتایج حاصل از تغذیه خوراکی زود هنگام در بیماران آپاندکتومی شده با گروه شاهد
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*