بررسی ویژگیهای فردی خانوادگی و اجتماعی اقتصادی کودکان زیر 5 سال مبتلا به عفونتهای حاد تنفسی بستری در بخشهای کودکان بیمارستانهای شهر تبریز

مطالعه نگرش دانشجویان رشته‌های مختلف (غیرپزشکی) دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به رشته پرستاری
بررسی ارتباط اعتقادات مذهبی و اضطراب قبل از عمل حراجی
بررسی استرس دوران بارداری زنان شاغل و ارتباط آن با نوع زایمان آپگار و وزن نوزاد در بیمارستانها مختلف شهر تبریز-سال 77
بررسی باورهای بهداشتی پرستاران نسبت به خودآزمائی پستان در مراکز درمانی شهر تبریز
بررسی تاثیر آموزش محافظت از خود در آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش سرطان یکی از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بررسی دانش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران بر اساس موازین شرعی
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی ویژگیهای فردی خانوادگی و اجتماعی اقتصادی کودکان زیر 5 سال مبتلا به عفونتهای حاد تنفسی بستری در بخشهای کودکان بیمارستانهای شهر تبریز
این پژوهش از نوع مطالعه زمینه‌ای هست که به منظور بررسی ویژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی - اقتصادی کودکان زیر 5 سال مبتلا به عفونتهای حاد تنفسی بستری در بخشهای کودکان بیمارستانهای شهر تبریز انجام پذیرفته هست .


بررسی نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر اساس فرآیند مدیریت از دیدگاه سطوح مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازند
اهداف این پژوهش شامل تعیین ویژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی - اقتصادی واحدهای مورد پژوهش و تعیین ارتباط بین این ویژگیها می‌باشد.


ترجمه و ویرایش کتاب مواد زیان‌آور امدادگران فوریتهای پزشکی Hazardous Materials for EMs
نمونه پژوهش را تعداد 60 کودک زیر 5 سال مبتلا به عفونتهای حاد تنفسی که در وقت انجام پژوهش در بخشهای کودکان بیمارستانهای شهر تبریز بستری بودند، تشکیل داده‌اند.


مقایسه نتایج حاصل از تغذیه خوراکی زود هنگام در بیماران آپاندکتومی شده با گروه شاهد
روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی و لوازم گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه منظم و از طریق مصاحبه بوده هست که بصورت تک مرحله‌ای مورد هستفاده برنامه گرفته هست .


بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه نقش ها و فعالیت پرستاران در سال 1379
بخش اول مربوط به مشخصات فردی واحدها و بخش دوم مربوط به مشخصات خانوادگی و بخش سوم مربوط به مشخصات اجتماعی - اقتصادی واحدهای مورد پژوهش بوده هست .


بررسی نظرات والدین، پزشکان و پرستاران بخش مراقبتهای ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک در یکی از بیمارستانهای اطفال دانشگاه
داده‌ها در این تحقیق از نوع کمی و کیفی بوده و مورد سنجش برنامه گرفته هست پژوهش بر روی یک گروه و در یک مرحله و بصورت سه متغیری انجام شده هست .


مقایسه علل انتخاب و ادامه رشته پرستاری در دانشجویان سالهای 4-1 پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران
داده‌های گردآوری شده در قالب 42 جدول و 3 نمودار تهیه و تنظیم شده هست .


بررسی دیدگاههای مربیان و دانشجویان رشته پرستاری از وضعیت آموزش بالینی در بخشهای تخصصی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین - سال 1379
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و هستنباطی هستفاده گردیده هست .


بررسی مقایسه ای میزان آگاهی، نگرش و نحوه عملکرد پرستاران و پزشکان از مراقبت بیماران رو به مرگ و خانواده هایشان در بیمارستانهای آموزشی دانشگ
از آمار توصیفی جهت تنظیم جداول توزیع فراوانی و % و رسم نمودارها هستفاده شده و از آمار هستنباطی از آزمون کای دو و فیشر جهت کشف وتعیین روابط بین متغیرهای تحت بررسی هستفاده شده هست .

یافته‌های این پژوهش در ارتباط با ویژگیهای فردی، نشان داد که اکثریت کودکان مبتلا به عفونتهای حاد تنفسی کمتر از یکسال سن داشتند.

اکثریت اونها پسر و فرزند اول خانواده بودند و بیشتر اونها مبتلا به سو تغذیه بوده و واکسیناسیون ناقص داشتند در ارتباط با ویژگیهای خانوادگی مشخص شد که اکثریت مادران و پدران واحدها کمتر از 30 سال سن داشته و اغلب پدران سیگاری بودند.

یافته‌های پژوهش در ارتباط با ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی نشان داد که اکثریت مادران خانه‌دار و پدران کارگر بودند و اغلب اونها کم سواد بوده و همچنین بیشتر واحدهای مورد پژوهش بیمه نبوده و امکان دسترسی به مراکز بهداشتی درمانی برای اونها مشکل بوده هست .

ضمنا در مورد ارتباط بین این ویژگیها مشخص شد که بین سو تغذیه با تحصیلات مادر و سو تغذیه با وضع واکسیناسیون ارتباط معنی‌دار وجود دارد.

ولی آزمون آماری بین سو تغذیه با شغل مادر و سو تغذیه با محل سکونت و سو تغذیه با فاصله تولد و نوع عفونت حاد تنفسی همچنین سن و نوع عفونت حاد تنفسی و جنس و نوع عفونت حاد تنفسی و شغل پدر و کامل بودن تغذیه از شیر مادر ارتباط معنی‌داری وجود نداشته هست .

در خاتمه این پژوهش ، با توجه به اطلاعات بدست آمده کاربرد نتایج پژوهش در پرستاری مورد بحث و بررسی برنامه گرفته و پیشنهادات جهت انجام پژوهش‌های آتی ارائه شده هست .
78 out of 100 based on 43 user ratings 968 reviews

بررسی ارتباط وضعیت لگن باپوسچرستون فقرات کمردرد دانشجویان سالم دختر
بررسی و مقایسه تاثیر اشعه ماورای بنفش و محلول سایدکس در کاهش آلودگی اطاق عمل
بررسی تاثیر انحراف فکر بر شدت درد در کودکان بستری در حین پانسمان سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان 79-1378
بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی گناباد در مورد مصرف پنی سیلین ها در درمان بیماران
بررسی و مقایسه هیستولوژیک کاربرد چسب بافتی (هیستوآکریل بلو) و نخ بخیه در ترمیم زخمهای جراحی لثه ای خرگوش
بررسی چگونگی ارائه مراقبتهای حرفه ای از دیدگاه مددجویان در بخشهای بعد از زایمان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*