بررسی ارتباط باورهای بهداشتی زنان در مورد ماموگرافی با انجام آن در مراجعین به بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران

بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه نقش ها و فعالیت پرستاران در سال 1379
بررسی نظرات والدین، پزشکان و پرستاران بخش مراقبتهای ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک در یکی از بیمارستانهای اطفال دانشگاه
مقایسه علل انتخاب و ادامه رشته پرستاری در دانشجویان سالهای 4-1 پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران
بررسی دیدگاههای مربیان و دانشجویان رشته پرستاری از وضعیت آموزش بالینی در بخشهای تخصصی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین - سال 1379
بررسی مقایسه ای میزان آگاهی، نگرش و نحوه عملکرد پرستاران و پزشکان از مراقبت بیماران رو به مرگ و خانواده هایشان در بیمارستانهای آموزشی دانشگ
بررسی ارتباط وضعیت لگن باپوسچرستون فقرات کمردرد دانشجویان سالم دختر
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی ارتباط باورهای بهداشتی زنان در مورد ماموگرافی با انجام آن در مراجعین به بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران
سرطان پستان یکی از مشکلات بهداشتی زنان در تمام طول دوره عمر اونهاست و جهت تشخیص زودرس این بیماری آزمایش ماموگرافی ضرورت دارد.


بررسی و مقایسه تاثیر اشعه ماورای بنفش و محلول سایدکس در کاهش آلودگی اطاق عمل
جهت ترغیب زنان برای انجام این آزمایش بایستی در شیوه های رفتاری و باورهای بهداشتی اونان تغییر پدید آورد.


بررسی تاثیر انحراف فکر بر شدت درد در کودکان بستری در حین پانسمان سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان 79-1378
نتایج بررسی نشان داد که در گروه 180 نفری که ماموگرافی انجام داده بودند و با گروه 180 نفری که انجام نداده بودند در بروز بیماری سرطان پستان تفاوت معنی داری وجود دارد.


بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی گناباد در مورد مصرف پنی سیلین ها در درمان بیماران


بررسی و مقایسه هیستولوژیک کاربرد چسب بافتی (هیستوآکریل بلو) و نخ بخیه در ترمیم زخمهای جراحی لثه ای خرگوش


66 out of 100 based on 41 user ratings 1166 reviews

بررسی چگونگی ارائه مراقبتهای حرفه ای از دیدگاه مددجویان در بخشهای بعد از زایمان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در
وضعیت استفاده از تحقیق، موانع و تسهیل کننده های آن در بین پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی تبریز سال 80
رفتارهای کمک خواهی مادران دارای کودک شیرخوار 4 و 5 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی تبریز، سال 81-80
بررسی کارآئی فراتئوری تغییر در ترک سیگار دبیران آموزش و پرورش شهر تبریز با مداخله پرستاری
درد و ناراحتی بیماران سالمند بخش مراقبت ویژه، مقایسه تجارب بیماران و ارزیابی پرستاران از این تجارب
تعیین میزان شیوع کمردرد در کادر پرستاری و مامایی در بیمارستانهای غرب مازندران 1378
بررسی تاثیر آماده سازی پیش از بستری، بر کودکان (6-4 ساله ) از بیمارستان
بررسی طول اقامت بیماران و علل افزایش غیرضروری آن در بیمارستانهای امام حسین (ع) و آیت الله کاشانی و مهر سال 1375
بررسی علل گرایش به انصراف از رشته پرستاری در دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه های آزاد اسلامی و علوم پزشکی کردستان
بررسی رابطه سبک های اسنادی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*