بررسی ارتباط بین میزان فشارخون و تناوب ، شدت و نحوه بروز عصبانیت در محل کار و منزل پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پز

بررسی و مقایسه تاثیر اشعه ماورای بنفش و محلول سایدکس در کاهش آلودگی اطاق عمل
بررسی تاثیر انحراف فکر بر شدت درد در کودکان بستری در حین پانسمان سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان 79-1378
بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی گناباد در مورد مصرف پنی سیلین ها در درمان بیماران
بررسی و مقایسه هیستولوژیک کاربرد چسب بافتی (هیستوآکریل بلو) و نخ بخیه در ترمیم زخمهای جراحی لثه ای خرگوش
بررسی چگونگی ارائه مراقبتهای حرفه ای از دیدگاه مددجویان در بخشهای بعد از زایمان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در
وضعیت استفاده از تحقیق، موانع و تسهیل کننده های آن در بین پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی تبریز سال 80
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی ارتباط بین میزان فشارخون و تناوب ، شدت و نحوه بروز عصبانیت در محل کار و منزل پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پز
پژوهش انجام شده یک بررسی از نوع همبستگی بوده که به منظور بررسی ارتباط میان میزان فشارخون و تناوب ، شدت و نحوه بروز عصبانیت در محل کار و منزل در پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌ها وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران صورت گرفته هست .


رفتارهای کمک خواهی مادران دارای کودک شیرخوار 4 و 5 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی تبریز، سال 81-80
این پژوهش بر روی 135 نفر از پرستاران زن شاغل در سنین 23 تا 50 ساله انجام شده هست .


بررسی کارآئی فراتئوری تغییر در ترک سیگار دبیران آموزش و پرورش شهر تبریز با مداخله پرستاری
اطلاعات پژوهش بوسیله فرم اطلاعاتی و نیز پرسشنامه هستاندارد سنجش تناوب ، شدت و نحوه بروز عصبانیت در محل کار و منزل که توسط توماس 1997 بکار رفته بود و همچنین کنترل فشارخون، قد و وزن بدست آمد.


درد و ناراحتی بیماران سالمند بخش مراقبت ویژه، مقایسه تجارب بیماران و ارزیابی پرستاران از این تجارب
متغیرهای مداخله‌گر پژوهش شامل سن، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، شاخص وده بدنی، میزان تحصیلات ، مصرف سیگار، نوبت کاری، نوع بخش ، سمت ، سابقه کار و تاریخچه خانوادگی فشارخون بالا و نحوه بروز عصبانیت در خانواه بوده هست .


تعیین میزان شیوع کمردرد در کادر پرستاری و مامایی در بیمارستانهای غرب مازندران 1378
برای تعیین ارتباط از ضریب همبستگی اسپیرمن هستفاده شد.


بررسی تاثیر آماده سازی پیش از بستری، بر کودکان (6-4 ساله ) از بیمارستان
یافته‌های نشان داد ین نحوه بروز عصبانیت در محل کار و منزل با میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک برحسب متغیرهای مداخله‌گر همبستگی معکوس وجود دارد (P 0/000 و r -0/7495 برای فشارخون سیستولیک ) و (P 0/000 و r -0/5882 برای شترخون دیاستولیک ).


بررسی طول اقامت بیماران و علل افزایش غیرضروری آن در بیمارستانهای امام حسین (ع) و آیت الله کاشانی و مهر سال 1375
واحدهای مورد پژوهش غیرتاهل و یا با شاخص توده بدنی طبیعی و یا غیرسیگاری و با سابقه کار 20 سال و به بالا عصبانیت‌های خود را در محل کار و منزل بیشتر بروز می‌داده‌اند و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک پایئن‌ترین داشته‌اند.


بررسی علل گرایش به انصراف از رشته پرستاری در دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه های آزاد اسلامی و علوم پزشکی کردستان
همچنین واحدهای مورد پژوهش که خانواده اون‌ها عصبانیت خود را بروز می‌داده‌اند در محل کار و منزل عصبانیت‌های خود را بیشتر از سایر واحدهای مورد پژوهش بروز داده بودند (P 0/000) ضمنا نتایج آزمون "تی مستقل" تاثیر متغیر تاریخچه خانوادگی فشارخون بالا را بر روی نحوه بروز عصبانیت در محل کار (P 0/017) و در منزل (P 0/006) نشان داد بطوریکه واحدهای پژوهشی که تاریخچه خانوادگی فشارخون بالا داشتند، عصبانیت‌های خود را در محل کار و منزل کمتر بروز می‌دادند.


بررسی رابطه سبک های اسنادی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی
لذا با اطمینان بیش از 95 % می‌توان فرمود که فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بالاتر در واحدهای پژوهشی مشاهده گردید که عصبانیتهای خود را بروز نمی‌دادند.

پژوهشگر برپايه یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌نماید با توجه به اهمیت پیشگیری از فشارخون بالا و عوارض اون برنامه‌های آموزشی در زمینه نحوه بروز موثر عصبانیت در محل کار و منزل بصورت تشکیل کارگاههای آموزشی و ایراد سخنرانی، انعکاس در رادیو و تلویزیون و برقراری کلاس برای خانواده‌ها و نیز از طریق کتابهای درسی دارس مدنظر برنامه بگیرد.

به منظور انجام پژوهش‌های بعدی پژوهشگر پیشنهاد نموده تا تحقیق مشابهی در گروه مردان و دیگر گروههای شغلی و نیز با هستفاده از امکانات سیار سنجش فشاخون در یک دوره وقتی صورت گیرد.
60 out of 100 based on 55 user ratings 530 reviews

مقایسه نظرات دانشجویان، مربیان و پرسنل پرستاری و مامایی در مورد آموزش بالینی و ارائه پیشنهادات کاربردی
بررسی سبک های شناختی دانشجویان سال آخر پرستاری استان خراسان و تاثیر آن بر موفقیت تحصیلی
بررسی میزان احترام به محدوده قلمرو بیماران بستری در بیمارستان های سبزوار
بررسی تاثیر روش تزریق عضلانی ‏‎Z‎‏ بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به بخش تزریقات بیمارستان حشمتیه
درد و ناراحتی بیماران سالمند بخش مراقبت ویژه مقایسه تجارت درد بیماران با ارزیابی پرستاران از این تجارت در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه عل
بررسی رضایت گیرندگان خدمات از بخشهای بستری، رادیولوژی، آزمایشگاه، پذیرش و ترخیص مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها تابعه دانشگاه علوم پزشک
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*