تحلیل منابع رادیویی در سیستم های مخابرات سلولی نسل سوم بر مبنای ‏‎CDMA‎‏

بررسی نظرات مدیران پرستاری از عملکرد فارغ التحصیلان رشته پرستاری
بررسی نظرات بیماران مبتدی در مورد تهاجم به قلمرو و فضای شخصیت‌شان در بیمارستانهای آموزشی
اتانازی ( مرگ شیرین )
بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری از بیماران دارای کشش بستری ارتوپدی در بیمارستان مباشر کاشانی
ارزیابی برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری از نظر فارغ التحصیلان و دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری سمنان
اندازه گیری میزان مراقبتهای بالینی مستقیم و غیر مستقیم پرستاران از بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای تابع علوم پزشکی شهر سمنان در
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

تحلیل منابع رادیویی در سیستم های مخابرات سلولی نسل سوم بر مبنای ‏‎CDMA‎‏
هدف ، تحلیل کارایی واسط رادیویی به منظور طراحی شبکه از یک سو و ارائه مدل وقتی تغییرات منابع برای هستفاده در کنترل و مدیریت منابع شبکه سلولی از سوی دیگر هست.


بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر سمنان نسبت به آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس
در این رساله برپايه یک مدل سلسله مراتب وقتی، مسائل مربوط به طراحی و کنترل منابع به صورت یکجا مورد توجه برنامه گرفته اند.ابتدا در مقیاس وقتی بسیار بزرگ، یک ساختار مناسب برای تحلیل و طراحی میانگینی ‏‎Uplink‎‏ ، ‏‎Downlink‎‏ یک شبکه چندسرویسی ‏‎CDMA‎‏ ارائه می کنیم.


بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد کارکنان پرستاری و دانشجویان پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به اصول پرونده نویسی ب
سپس در مقیاس وقتی کوچکتر به مدلسازی تغییرات وقتی تداخل ‏‎Downlink‎‏ و مکانیزمی برای افزایش کارایی شبکه سلولی برای ترافیک با درنگ می پردازیم.


بررسی تاثیر مدل همکاری آموزش بالینی ‏‎(CTA)‎‏ در کیفیت آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران


بررسی رضایتمندی بیماران از خدمات سرپایی و بستری در کشور


72 out of 100 based on 37 user ratings 362 reviews

بررسی ساختار، سازوکارها و عملکرد امور مددکاری در سپاه پاسداران
بررسی میزان اخذ تاریخچه سلامتی از بیماران بستری توسط کارشناسان پرستاری شاغل در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانها
اندازه گیری میزان مراقبتهای بالینی مستقیم و غیرمستقیم پرستاری از بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای تابع علوم پزشکی شهر سمنان در س
بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزش شهر سمنان نسبت به آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس
بررسی رفتار بیماران در اولین سطح تماس-کاشان 1381
بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد (کارکنان پرستاری و دانشجویان پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به اصول پرونده نویسی ب
بررسی میزان رضایت شغلی در کادر پرستاری مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی سراسر کشور سال 1380
مطالعه میزان رضامندی بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران سال 1380
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از وضعیت پرسنل، فضای فیزیکی و خدمات ارایه شده در بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه، 1384
بررسی رشد جسمانی در 100 بیمار 2تا 18 ساله مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در مشهد
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*