بررسی ارتباط بین شدت اختلالات خواب و شدت آسیب‌زایی عوامل محیطی بخواب در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی وا

مطالعه میزان رضامندی بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران سال 1380
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از وضعیت پرسنل، فضای فیزیکی و خدمات ارایه شده در بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه، 1384
بررسی رشد جسمانی در 100 بیمار 2تا 18 ساله مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در مشهد
بررسی شیوع، انگیزه‌های مصرف و دلایل ترک سیگار در بین پرستاران شاغل در برخی از بیمارستان‌های دولتی شهرهای ساری و قائمشهر در سال 1384
بررسی مقایسه یی عوامل استرس زا و راه های مقابله با آن در بین پرستاران بخش های ویژه و عمومی شاغل در برخی از بیمارستان های دولتی شهر ساری در سال
بررسی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به نقش‌های مختلف پرستار
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی ارتباط بین شدت اختلالات خواب و شدت آسیب‌زایی عوامل محیطی بخواب در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی وا
پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی یا همخوانی (1) می‌باشد.


ارزیابی ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک استان فارس‏‎[در سال]‎‏1381
که با هدف کلی تعیین ارتباط بین شدت اختلالات خواب و شدت آسیب‌زایی شرایط محیطی بخواب در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی (2) انجام گردیده هست .


بررسی مشخصات جسمی و خانوادگی کودکان عقب مانده ذهنی شهر یزد
نمونه‌های این پژوهش را بیماران مبتلا به انفار کتوس میوکارد قلبی یا اونژین صدری ناپایدار بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستان‌های مورد نظر که ضمن دارا بودن شرایط لازم، تمایل به شرکت در پژوهش حاضر را نیز داشته‌اند تشکیل داده‌اند.


طراحی و ساخت دستگاه بالابر بیمار
تعداد واحدهای مورد پژوهش 85 نفر می‌باشد که با روش نمونه‌گیری مستمر یا متوالی (3) انتخاب شده‌اند.


بررسی عوامل استرس‌زا در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی حضرت زینب (س ) آمل
پژوهشگر با هستفاده از پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات لازم را در ارتباط با مشخصات جمعیتی، شدت ، اختلالات خواب و شدت آسیب‌زایی شرایط محیطی بخواب بیماران بستری در ارتباط با شب گذشته ثبت نموده هست .


فرآیند رویارویی پرستاران با مرگ مددجویان
در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای آماری اونالیز واریانس (4)، تی مستقل (5)، کای دو (6)، و ضریب همبستگی پیرسون (7) هستفاده گردید.


ادراک و تبیین چگونگی انتقال و استفاده از دانش پرستاری در عمل و ارائه الگو
یافته‌های پژوهش بیانگر اون بوده هست که بین شدت اختلالات خواب و متغیرهای مداخله‌گر (جنس ، سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات ، وضعیت اشتغال، دفعات بستری قبلی در بیمارستان و دفعات بستری قبلی در بخش مراقبتهای ویژه قلبی) ارتباط معنی‌دار آماری وجود نداشته هست .


سبکهای یاددهی و یادگیری در آموزش پرستاری یک مطالعه گراندد تئوری
همچنین پس از تطبیق متوسط میانگین شدت آسیب‌زایی شرایط محیطی به خواب ، یافته‌ها نشان دهنده اون بود که به ترتیب اهمیت سر و صدا، بو، روشنایی، اقدامات مراقبتی و دما از شدت آسیب‌زایی بیشتری برخوردار بوده‌اند.


تبیین پدیدارشناسی حقوق بیمار
در رابطه با وجود یا عدم وجود ارتباط معنی‌دار آماری بین شدت اختلالات خواب و شدت آسیب‌زایی شرایط محیطی بخواب ، نتابج بیانگر اون بود که بین شدت اختلال خواب و شدت آسیب‌زایی دسته از شرایط محیطی به خواب بیماران ارتباط معنی‌دار آماری وجود داشته هست .

همچنین با توجه به یافته‌های پژوهش ، پژوهشگر پیشنهاداتی را در جهت حفظ الگوی خواب بیماران و کنترل و تنظیم هر دسته از شرایط آسیب‌زای محیطی به مسئولین پرستاری، پرستاران شاغل و واحدهای آموزش پرستاری ارائه داده‌است .
78 out of 100 based on 33 user ratings 158 reviews

بررسی عملکرد اعضاء خانواده به هنگام مواجهه با حمله قلبی بیمارشان و ارتباط آن با آگاهی آنان در این زمینه در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم
بررسی مقایسه ای میزان عزت نفس بیماران زن و مرد مبتلا به سرطان بستری در بخش های آنکولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383
بررسی ارتباط عوامل فیزیکی و روانی - شغلی با کمر درد در کادر پرستاری بیمارستان‌های شهر آمل
بررسی ارتباط سبک زندگی و شاخص توده بدنی در جوانان شهر کرمان در سال 1386
بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به صرع سن مدرسه مراجعه کننده به انجمن صرع ایران 1386
مقایسه تاثیر بکارگیری آماده سازی روده به روش متداول و روش استفاده از سدیم فسفات خوراکی (فلیت فسفو-سودا) بر میزان پذیرش و میزان پاکسازی روده ب
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*