ضایعات ناشی از اسلحه گرم و سرد و بررسی آماری و نتایج درمانی آن از 17 شهریور لغایت آخر اسفند 1357 در بیمارستان سینا