هیپرتونی در تعقیب ضربه‌های چشمی

فیزیوپاتولژی عدسیه
نقش آنزیمها در چشم
بررسی اختلالات چشمی در بیماری دیابت
طرز آماده کردن بیمار مبتلا به کاتاراکت و مراقبتهای بعد از عمل و عوارض جراحی آن
الکتروفورز سرم بیماران مبتلا به سل ریوی حاد و فیبروتیک و مقایسه آن با سدیمانتاسیون
اسکلروتومی باکوتری در جراحی گلوکوم اولیه بالغین
بیماری رکلین هوزن و تظاهرات چشمی آن
بررسی و مطالعه سوشهای مختلف دیفتری در تهران و معرفی و آمارگردآوری شده از آذرماه 1343 لغایت اسفند1344
درباره وزوزگوش و درمان آن
پیشگیری از سرایت عفونت در بیمارستانها
میوکاردیت دیفتری و تظاهرات عروقی آن
بررسی یکصد مورد جسم خارجی مری
شکستگیهای ساعد -تکنیک جراحی و درمان
How to bind inverse boolean properties in WPF?
Using Generic Types in Window.Resources
In a horizontal listbox how do I align items to the top?
WPF ListView with horizontal arrangement of items?
How can I determine if my TextBlock text is being trimmed?
How to keep relative position of WPF elements on background image
How can I find WPF controls by name or type?
Finding control within WPF itemscontrol
Open File Dialog MVVM
WPF TextBox Custom Dictionary Support
*