بررسی بیماری وبای التور در سالهای 1358-57-56 در شهر تهران

عوارض چشمی ناشی از ضایعات گوش - گلو - بینی
عوارض چشمی قارچها -تشخیص و درمان
بکار بردن آزمایشهای تحریکی /پروکاتیو/برای تشخیص آب سبز
تشخیص تراخم و افتراق آن با سایر ورم ملتحمه‌های فولیکولر و حاد و مزمن
تاثیر دیاموکس در گلوکوم
فیزیوپاتولوژی مایع زلالیه و بیماریهای ناشی از آن
شرح چند مورد بیمار مبتلا به سندرم لورنس مون بارده بیدل
عوارض بعد از عمل کاتاراکت
ویتامینها در چشم پزشکی
اثر پیروفوس در بیماریهای گلوکوم
طرز بکار بردن داروهای آنتی‌باسیلر در درمان سل ریوی
بررسی بیماری کولی در بخش کودکان بیمارستان پهلوی سابق
بررسی موارد ارهاش منفی و نتایج درمانی آن - آمار زایشگاه حمایت مادران
How to bind inverse boolean properties in WPF?
Using Generic Types in Window.Resources
In a horizontal listbox how do I align items to the top?
WPF ListView with horizontal arrangement of items?
How can I determine if my TextBlock text is being trimmed?
How to keep relative position of WPF elements on background image
How can I find WPF controls by name or type?
Finding control within WPF itemscontrol
Open File Dialog MVVM
WPF TextBox Custom Dictionary Support
*