شکستگی‌ها و دررفتگیهای استخوان تالوس /قاپ /

بررسی آمار پنجساله آستئوسنتز در بیمارستان سینا با توجه بعوارض مهم وراکسیونهای استخوانی در مجاور فلزات
استافیلوکوکسی پولمونر
تاریخچه- توسعه و پیشرفتهای جدید جراحی آتواسکلروزیس
سارکوم‌اوینگ و چگونگی پیشرفت آن نزدیک مورد از بیماران بخش جراحی بیمارستان پهلوی
فیستول‌های داخلی صفراوی هاضمه
بررسی طحال‌های بزرگ
ناهنجاریهای مادرزادی مری و بررسی چند مورد بیماری از بخش اطفال بیمارستان بهرامی
مورد درمان با مسکن‌ها در معالجه کزاز
اثر آلدومت /متیل دوپا/درهیپرتانسیونهای کلیوی
کانسر رکتوم و انوس
بررسی 42 نفر بیمار مبتلا به سرطان مری و درمان آنها
یوئیت توکسوپلاسموز و رسیدیوان
درمان جراحی آنتروپیون با بخیه روی دانه تسبیح
How to bind inverse boolean properties in WPF?
Using Generic Types in Window.Resources
In a horizontal listbox how do I align items to the top?
WPF ListView with horizontal arrangement of items?
How can I determine if my TextBlock text is being trimmed?
How to keep relative position of WPF elements on background image
How can I find WPF controls by name or type?
Finding control within WPF itemscontrol
Open File Dialog MVVM
WPF TextBox Custom Dictionary Support
*