بررسی آمار پنجساله آستئوسنتز در بیمارستان سینا با توجه بعوارض مهم وراکسیونهای استخوانی در مجاور فلزات

عوامل آشکار کننده نورزها/حالات عصبی /در طبقه خاصی از مردم ایران /کارگران /
تغذیه و اختلالات تغذیه‌ای
پیشگیری بیماریهای آریتروبلاستوزیس فتالیس با استفاده از ایمونوگلبولین
ترجمه فصولی از کتاب طب برای نرسها
پرتونگاری روده باریک /انومالیهای مادرزادی و بیماریهای غیرشایع روده باریک /
بیماریهای عفونی
جراحی عمومی
جراحی نوزادان /قسمت ادراری تناسلی /
استئوکندروز و نکروزاسپتیک استخوان‌ها
بررسی شیوع ‏‎ectopic pergnancy‎‏ و علل احتمالی آن در زنان باردار شهر یزد
بررسی فراوانی توده های شکمی بالینی در کودکان زیر 14 سال بر اساس نمونه های ارسالی به بخش های پاتولوژی شهرستان ارومیه از آغاز سال 1370 تا پایان سا
بررسی توزیع فراوانی عوامل پس زمینه ساز ابتلا به هپاتیت ‏‎C‎‏ برای زندانیان تزریقی مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی اصفهان در بهار 1379
بررسی موراد پیس میکرگذاری دائمی در مرکز پزشکی افشار شهر یزد و ارزیابی وضعیت بیماران در طول سال اول پس از عمل
How to bind inverse boolean properties in WPF?
Using Generic Types in Window.Resources
In a horizontal listbox how do I align items to the top?
WPF ListView with horizontal arrangement of items?
How can I determine if my TextBlock text is being trimmed?
How to keep relative position of WPF elements on background image
How can I find WPF controls by name or type?
Finding control within WPF itemscontrol
Open File Dialog MVVM
WPF TextBox Custom Dictionary Support
*