بررسی 80 مورد هرنی دیافراگماتیک بعد از عمل جراحی

ترجمه از کتاب رادیولوژی استخوان - بررسی رادیولوژیک تغییرات مرضی اپی فیزومتافیز استخوانها
ترجمه اطلس استخوانها و بیماریهای مفصلی از - هنس یسر
اندیکاسیون شانت پرتوکاو نزد بیماران سیروتیک
مننژیت مننگوکوکی
اپیزیوتومی و عوارض آن - همچنین کلیه پارگیهای بعد از زایمان و بطور کلی عوارض آنها
عمل وقفه دهنده‌های پروتئازها/ترازیلوک در شوک /
تشخیص رادیولوژیک فشارخون از مبدارنوواسکولو
ارزش آرتریوگرافی رنال در تشخیص هیپرتانسیونها با منشا رنوو اسکولر
اهمیت رادیولوژی در تشخیص بیماریهای مادرزادی
تومورهای قلبی
بیماریهای قلب و عروق و غدد داخلی
فیزیولوژی قلب
درمان مدرن آریتمی‌های قلبی
How to bind inverse boolean properties in WPF?
Using Generic Types in Window.Resources
In a horizontal listbox how do I align items to the top?
WPF ListView with horizontal arrangement of items?
How can I determine if my TextBlock text is being trimmed?
How to keep relative position of WPF elements on background image
How can I find WPF controls by name or type?
Finding control within WPF itemscontrol
Open File Dialog MVVM
WPF TextBox Custom Dictionary Support
*