مقایسه برداشتن اپی تلیوم قرنیه به روش دبریدمان ‏‎Manual‎‏ با روش ترانس اپی تلیال فوتوتراپیوتیک کراتکتومی در عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتو


مقایسه برداشتن اپی تلیوم قرنیه به روش دبریدمان ‏‎Manual‎‏ با روش ترانس اپی تلیال فوتوتراپیوتیک کراتکتومی در عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتو
عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی ‏‎(PRK)‎‏ برای ایجاد تغییر در رفراکشن به ‏‎ablation‎‏ دقیق بافت هسترومال متکی می باشد .


بررسی شیوع تومورهای نخاعی، روشهای تشخیصی درمانی در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی اعصاب بیمارستان شریعتی از سال 77-71
تکنیک روتین جهت برداشتن اپی تلیوم قبل از شروع ‏‎manual debridement,PRK‎‏ می باشد .


بررسی فراوانی ایکتر بالینی در نوزادان ترم تولد یافته از راه زایمان طبیعی و سزارین و علل موثر بر آن در بیمارستان ولیعصر از خرداد تا مهر 1378
هدف ارزیابی ‏‎safe‎‏ بودن روش ‏‎transepithelial PTK‎‏ در برداشتن اپی تلیوم در مقایسه با روش ‏‎manual debridement می باشد .


بررسی عوامل اتیولوژیک واسکولیت لکوسیتوکلاستیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی در سالهای 79-1370
برپايه مطالعه ما و اونالیز نتایج اون برداشتن اپی تلیوم قرنیه به وسیله ‏‎transepithelial PTK‎‏ نمی تواند جانشین مناسبی برای ‏‎manual debridementباشد زیرا ‏‎predictability,efficacy,safety‎‏ اون کمتر از روش ‏‎manual debridement می باشد .


بررسی یافته های رادیولوژیک در گرافی قفسه سینه در مبتلایان به کانسر اولیه دستگاه گوارش مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ر


بررسی یازده ساله موارد سارکوم یوئینگ در بیمارستانهای شریعتی و شفا یحیائیان تهران در فاصله سالهای 79-1369


98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews

مقایسه عوامل موثر بر بازال سل کارسینومای منفرد و متعدد در بیماران مبتلا به BCC مراجعه کننده به درمانگاه تومور بیمارستان رازی
بررسی توزیع بکارگیری روشهای کنتراسپتیو غیر هورمونال در خانمهای در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز تنظیم خانواده بیمارستانهای شریعتی و می
بررسی ارتباط موفقیت سنگ شکنی با Body Mass Index دربیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید شوریده از آبان تا بهمن ماه 1377
بررسی وقوع آپاندیسیت در 125 مورد زن باردار که با شکم درد حاد به این بیمارستان ها مراجعه نمودند. بیمارستان شریعتی امام خمینی (ره) میرزاکوچک خان
بررسی علل انجام کولوستومی ظرف ده سال اخیر در بیمارستان سینا
بررسی عوامل اتیولوژیک سرطان مثانه و تعیین ارتباط با نوع سرطان در بیماران مبتلا به سرطان مثانه در بخش اورولوژی بیمارستانهای امام خمینی و سین
بررسی دموگرافیک و اتیولوژیک اسکواموس سل کارسینوما در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تومور بیمارستان رازی در مدت دو سال
بررسی فراوانی تومورهای کلیه و مقایسه سنی و جنسی و انواع تومور در نمونه های ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان سینا در طی سالهای 75-70
آشالازی مری در کودکان (بررسی 20 ساله از ابتدای سال 1358 تا انتهای سال 1377 در مرکز طبی کودکان
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*