بررسی معیارهای تشخیص و شروع درمان ضدسلی در بیماران بستری شده در مراکز آموزشی درمانی شهر قزوین در سالهای 73-72-1371

بررسی عوامل اتیولوژیک واسکولیت لکوسیتوکلاستیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی در سالهای 79-1370
بررسی یافته های رادیولوژیک در گرافی قفسه سینه در مبتلایان به کانسر اولیه دستگاه گوارش مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ر
بررسی یازده ساله موارد سارکوم یوئینگ در بیمارستانهای شریعتی و شفا یحیائیان تهران در فاصله سالهای 79-1369
مقایسه عوامل موثر بر بازال سل کارسینومای منفرد و متعدد در بیماران مبتلا به BCC مراجعه کننده به درمانگاه تومور بیمارستان رازی
بررسی توزیع بکارگیری روشهای کنتراسپتیو غیر هورمونال در خانمهای در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز تنظیم خانواده بیمارستانهای شریعتی و می
بررسی ارتباط موفقیت سنگ شکنی با Body Mass Index دربیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید شوریده از آبان تا بهمن ماه 1377
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی معیارهای تشخیص و شروع درمان ضدسلی در بیماران بستری شده در مراکز آموزشی درمانی شهر قزوین در سالهای 73-72-1371
دراین مطالعه پرونده 131 بیماریکه در سالهای 1371 ، 1372 و1373 در مراکز آموزشی درمانی شهر قزوین بستری و با تشخیص سل تحت درمان ضدسلی برنامه گرفته بودند مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی وقوع آپاندیسیت در 125 مورد زن باردار که با شکم درد حاد به این بیمارستان ها مراجعه نمودند. بیمارستان شریعتی امام خمینی (ره) میرزاکوچک خان
میانگین سنی کل بیماران 8/45 سال و میانگین سنی بیماران مونث 2/44 سال و بیماران مذکر 2/48 سال بوده هست .بیشترین شکایت بالینی بیماری سل ریوی بود و در مراحل بعدی لنفادینت سلی 23 نفر پلورزی سلی 20 نفر برنامه داشتند .


بررسی علل انجام کولوستومی ظرف ده سال اخیر در بیمارستان سینا
سه معیار تشخیص قطعی عبارت بود از : مشاهده ‏‎AFB‎‏ در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه با رنگ آمیزی اختصاصی ، کشت ‏‎BK‎‏ از نمونه ها و هیستوپاتولوژی منطبق بر توبرکلوز در نمونه های بیوپسی شده .


بررسی عوامل اتیولوژیک سرطان مثانه و تعیین ارتباط با نوع سرطان در بیماران مبتلا به سرطان مثانه در بخش اورولوژی بیمارستانهای امام خمینی و سین
معیارهای دیگر مانند علائم بالینی ، تست ‏‎PPD‎‏ مثبت ، علائم رادیوگرافیک و راکسیون های بیوشیمیایی نسبتا اختصاصی به عنوان معیارهای تشخیص غیرقطعی تلقی شده هست .


بررسی دموگرافیک و اتیولوژیک اسکواموس سل کارسینوما در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تومور بیمارستان رازی در مدت دو سال
برای این پايه 74 نفر با تشخیص قطعی و 57 نفر با تشخیص غیرقطعی تحت درمان ضدسلی برنامه گرفته اند .


بررسی فراوانی تومورهای کلیه و مقایسه سنی و جنسی و انواع تومور در نمونه های ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان سینا در طی سالهای 75-70
در اشکالی از سل بالینی که موارد قطعی تشخیص به اندازه مناسب وجود داشته هست به ترتیب مربوط به لنفادنیت سلی 100% ، سل ریوی 54% ، پریتونیت سلی و سل ژنیتال 50% و پلورزی سلی 25% بوده هست .


آشالازی مری در کودکان (بررسی 20 ساله از ابتدای سال 1358 تا انتهای سال 1377 در مرکز طبی کودکان
انجام برونکوسکوپی و دید مستقیم از نمونه های حاصل از ‏‎BAL‎‏ در بیماران مشکوک به سل ریوی اسمیر منفی ، بیوپسی و کشت نسج و پاتولوژی از روشهای قابل انجام برای تشخیص بیماری سل می باشند که در بیماران ما کمتر مورد هستفاده برنامه گرفته اند .


بررسی و مقایسه عوارض تنفسی نوزادان پس از سزارین انتخابی و زایمان طبیعی در بیمارستان امام خمینی (ره) و شریعتی تهران سال 78-1377


بررسی 400 مراجعه کننده سرپایی به علت ضرب و جرع به سازمان پزشکی قانونی تهران در سال 1378


78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews