بررسی ارگانیسم های شایع مولد عفونت ادراری در نوزادان در بیمارستان های تحت قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1379 تا پایان نیمه اول 1382

بررسی یکصد مورد بیماران مبتلا به هریناسیون دیسک کمری در بیمارستان دکتر شریعتی طی سالهای 76-1373
بررسی علل مرگ در نزاعهای منجر به قتل
بررسی میزان تمایل خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد اسلامشهر نسبت به بستن لوله های رحمی و علل و عوامل وابسته به آن
بررسی شیوع کواتر بزرگی غده تیروئید و عوامل موثر بر ان و شیوع علائم کم کاری و پرکاری غده تیروئید و تاثیر گواتر بر وضعیت در مقطع دبیرستان در مدر
بررسی اپیدمیولوژیکی، کلینیکی و تشخیص درمانی مسلولین با زمینه دیابت بستری در مجامع بیمارستانی امام خمینی(ره) و مراجعه کننده به درمانگاه عفون
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود دختران پیش دانشگاهی آگاهی و عملکرد آنان نسبت به پیشگیری از پوکی استخوان در دوران سالمندی شهر کرمان، سال 1381
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی ارگانیسم های شایع مولد عفونت ادراری در نوزادان در بیمارستان های تحت قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1379 تا پایان نیمه اول 1382
1- عفونت ادراری در نوزادان پسر شایعتر بود .


مقایسه ارزش تشخیصی معیارهای آنتوپومتریک با معیارهای آزمایشگاهی سوء تغذیه در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان شهید رهنمون
2- شایعترین جرم عامل عفونت ادراری در نوزادان مورد بررسی به طور کلی ‏‎E.coli‎‏ بود .


ارزیابی نقش آموزش، کارگروهی و توجه به مشتری در اجرای طرح مدیریت جامع کیفیت (TQM) در سیستمهای بهداشتی و درمانی شهرستان میانه از دیدگاه مجریان ط
3- شایعترین جرم ایجاد نماينده عفونت ادراری در نوزادان پسر ‏‎E.coli‎‏ بود .


بررسی علایم و علل خونریزی زیر ملتحمه در مراجعین به کلینیک های چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
4- شایعترین جرم ایجاد نماينده عفونت ادراری در نوزادان دختر ‏‎E.coli‎‏ بود .


بررسی میزان استفاده کاربران ازمنابع اطلاعاتی مراکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، تهران و شهید بهشتی
5- بیشترین تعداد ‏‎UTI‎‏ در نوزادان مورد بررسی در 2 هفته اول زندگی دیده شد .


بررسی مورفولوژیکی،‌سیتوژنتیکی و الکتروفورزی شش جمعیت دیپلوئید و تتراپلوئید از جنس لولیوم(Lolium spp.)
6- در نوزادان با سن 7-0 روزه شایعترین جرم ایجاد نماينده ‏‎UTI‎‏،‌‏‎E.coli‎‏ بود .


بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بخش هوایی و ریشه گیاه خردل وحشی ‏ ‎(SinapisarvensisL.) بر برخی پدیده های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه کلزا(Brassica napus L
7- شایعترین جرم ایجاد نماينده ‏‎UTI‎‏ در نوزادان 14-7 روزه کلبسیلا بود .


بررسی تاثیر هوش هیجانی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی
8- شایعترین جرم ایجاد نماينده ‏‎UTI‎‏ در نوزادان 21-14 روزه ‏‎E.coli‎‏ بود .


اطلس رایانه ای بیماریهای پوست برای پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی
9- شایعترین جرمهای ایجاد نماينده ‏‎UTI‎‏ در نوزادان مورد بررسی با سن 28-21 روز پروتئوس و کلبسیلا بود .

10 بیشترین تعداد ‏‎UTI‎‏ در نوزادان مورد بررسی با وزن هنگام تولد بین 3500 -2500 گرم دیده شد .

11- در نوزادان مورد بررسی با وزن زیر 1500 گرم 50% عدم رشد باکتری و 50% کلبسیلا دیده شد .

12- در نوزادان مورد بررسی با وزن 2500-1500 گرم شایعترین جرم کلبسیلا بود .

13- در نوزادان مورد بررسی با وزن بین 3500 -2500 گرم شایعترین جرم ‏‎E.coli‎‏ بود .

14- در نوزادان مورد بررسی با وزن بیش از 3500 گرم شایعترین جرم ‏‎E.coli‎‏ بود .

15- شایعترین علت مراجعه نوزادان مورد بررسی به بیمارستان زردی ( 16 مورد) و بی حالی و عدم شیرخوردن (15 مورد ) بودند .

16- تعداد موارد ترم و پره ترم در نوزادان مورد بررسی تقریبا برابر بود .

17- در بین نوزادان مورد بررسی 80% اونها به روش ‏‎NVD‎‏ متولد شده بودند.

18- 43% نوزادان مورد بررسی پیوری قابل توجه داشتند.

19- تنها 15% موارد مورد بررسی ‏‎LP‎‏ غیر طبیعی داشتند ( البته تقریبا 15 مورد از موارد مورد نظر ‏‎LP‎‏ نشده بودند).

20-48% موارد مورد بررسی لکوسیتوز داشتند که همه موارد با غلبه سلولهای چند هسته ای همراه بود .

21- تنها در 2/10% موارد مورد بررسی ازوتمی مشاهده شد .
60 out of 100 based on 35 user ratings 260 reviews