برای وضعیت آگاهی بیماران کاندید عمل جراحی در بیمارستان شریعتی از بیهوشی و نحوه انجام ان در سال 1377 و عوامل موثر بر آن

بررسی تاثیر عملیات کشاورزی(فاریاب) بر تخریب منابع طبیعی (مطالعه موردی: دشت ورامین)
بررسی سرانجام زنان حامله دچار سوختگی بستری در بیمارستانهای امام خمینی (ره) و معتضدی کرمانشاه طی سالهای 81-1370
بررسی میزان شیوع سنی کاتاراکت در بیماران بستری و تحت عمل جرحی قرار گرفته ر بیمارستان طرفه در سه سال اخیر
بررسی ارتباط چرخاندن سوزن نخاعی و کاهش سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیمارانیکه تحت عمل سزارین در بیمارستان جواهری قرار گرفته اند
بررسی میزان عوارض تزریق دیسپورت و لترال اینترنال اسفنگتروتومی باز در مبتلایان به فیشر آنال در بیمارستان بعثت ناجا و یک مرکز خصوصی در سال 1382
بررسی شیوع تنگی شریان کلیوی RAS در بیماران مبتلا به پرفشاری خون که تحت آنژیوگرافی عروق کرونری قرار می گیرند
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

برای وضعیت آگاهی بیماران کاندید عمل جراحی در بیمارستان شریعتی از بیهوشی و نحوه انجام ان در سال 1377 و عوامل موثر بر آن
این تحقیق بر روی 150 بیمار بیمارستان شریعتی شهرستان تهران در سال 1377 که کاندید عمل جراحی شده اند، انجام گرفت و متغیرهای اپیدمیولوژیک ( سن، جنس، تحصیلات)و وابسته به عمل جراحی (نوع عمل و مرتبه بیهوشی) بررسی گردید.


آگاهی و نگرش پزشکان عمومی و متخصص شهر کرمان در مورد ارتباط با بیمار و مهارتهای ارتباطی
با متغیرهای مربوطه نیز آگاهی شناخت از روش بیهوشی عموم و روش بیهوشی خود شخص در جراحی، شناخت از فرد بیهوشی دهنده و پزشک بیهوشی مورد ارزیابی و سنجش برنامه گرفت و نمره دهی شد.


بررسی عوارض عروقی در ضایعه زانوی شناور Floating Knee در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدباهنر از مهرماه 1382 لغایت مهرماه 1383


بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در افتراق هاشیموتو از سایر پاتولوژیهای تیروئید


66 out of 100 based on 41 user ratings 116 reviews

مطالعه قدرت و طبیعت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در پرولین: یک مطالعه از اساس،NBO وAIM
ارزیابی سیستم نمره دهی آلواردو در بیماران آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به اورژانسهای جراحی بیمارستانهای آموزشی کرمان
مقایسه علایم و نشانه های بازگیری در روش(Rapid detoxification ) و (Traditional detoxification) در مردان معتاد در حال ترک اعتیاد
بررسی الگوی سیتوکین های کمک کننده در بیماران تالاسمی ماژور متعاقب تحریک In Vitro
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکترپیلوری در محیط آزمایشگاه در نمونه های اخذ شده از بیماران شهر کرمان
تهیه برگه شرح حال به صورت چک لیست برای ده گروه بیماری جراحی
بررسی فراوانی تشنج در کودکان کمتر از پنج سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین از تاریخ 1/1/80 الی 1/1/83
مقایسه تخلخل و تراوایی لاگ CMR با داده های مغزه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
بررسی دموگرافیک بیماران دچار نارسایی حاد کلیوی ناشی از زمین لرزه دیماه سال 1382 شهرستان بم
هنجاریابی پرسشنامه باور به خرافات و بررسی آن بر روی دانشجویان پزشکی زن سال 1383
بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمین شهر کرمان نسبت به کودک آزاری(Child abuse) و غفلت از کودکان(Child neglet)
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*