بررسی علل عدم مراجعه زنان مبتلا به کانسر پیشرفته پستان در مراحل اولیه بیماری در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1379

بررسی توزیع فراوانی علل تروماهای بینی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم زاهدان از تیر ماه 1382 لغایت شهریور ماه 1382
بررسی سطح آگاهی زنان مراجعه کننده به کلنیک‌های زنان مامایی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان در مورد روش اورژانس پیشگیری از باداری
بررس فراوانی فاکتورهای مرتبط با سنگ ادراری در اطفال مبتلا به سنگ ادراری جراحی شده در بیمارستان علی اصغر از سال 77 تا دی ماه 82
بررسی شیوع و علل پنوموتوراکس در بیماران بستری در بخشهای جراحی بیمارستانهای ولی عصر (عج)، قدس و امام خمینی (ره) شهر اراک از ابتدای اردیبهشت تا
بررسی اثر اسمیرلایر بر میزان ریزنشت اپیکال در کانالهای پر شده با گوتاپرکا و سیلر Apexit
بررسی تاثیر کلوفیبرات بر زردی نوزادان رسیده سالم بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان زاهدان در نیمسال دوم 1383
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page
مقایسه تغییرات همودینامیک تجویز ترکیب میدازولام و مرفین بامیدازولام وفنتانیل در آرام بخشی بیماران بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان
بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 81-1380
بررس میزان آگاهی و رفتار والدین مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان ، از گلودرد چرکی کودکان سنین مدرسه
مقایسه دو داروی بیهوشی رمیفنتانیل و آلفنتانیل بر استفراغ پس از عمل در مبتلایان به کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای زاهدان سال 1383
بررسی نتایج درمانی جراحی آندوسکوپیک سینوس در بیماران مبتلا به پولیپ آنتروکوآن ، مراجعه کننده به بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) زاهدان از تیرماه
مقایسه برخی از پیامدهای حاملگی طول کشیده با گروه نرمال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان سال 1383
میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان 6-3 ساله مهد کودکهای غرب تهران
تعیین اپیدمیولوژی و اندمیسیته بیماری مالاریا در ایرانشهر در سالهای 82-1381
تعیین فراوانی فصل تولد بیماران اسکیزوفرنیک بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی زاهدان در سال 1383
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد و آنزیمهای کبدی متعاقب تاثیر گازهای حاصل از جوشکاری اتصالات فلزی
مقایسه اثر ضد تب استامینوفن و ایبوپروفن در کودکان شش ماهه تا ده ساله مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان حضرت علی‌ بن ابیطالب (ع) زاهدان در سال
ارزیابی میزان آگاهی کارورزان از نحوه تشخیص و درمان بیماری دیابت قندی
بررسی تغییرات حجمی مخچه رت بالغ نر به دنبال تجویز کربنات لیتیم با استفاده از تکنیک استریولوژی
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*