بررسی میزان شیوع پلی نوروپاتی دیابتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی بر اساس معیارهای میشیگان و بریتانیا


بررسی میزان شیوع پلی نوروپاتی دیابتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی بر اساس معیارهای میشیگان و بریتانیا
شیوع بالای دیابت و اهمیت شیوع و عوارض اون بر کسی پوشیده نیست.


تعیین شیوع عوارض کاتتریزاسیون قلبی در بیماران با بیماری مادرزادی قلب در بیمارستانهای حضرت علی اصغر (ع) و علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان از دیماه 79
از انواع نوروپاتیهای دیابت پلی نوروپاتی شایعترین و آسانترین مورد از نظر تشخیص و غربالگری هست.


بررسی کارایی و عوارض جانبی تزریق زیر ملتحمه‌ای میتومایسین C و دانوروبیسین در درمان ناخنک در مراجعین به مرکز چشم پزشکی الزهراء در سال 1383
از 232 بیمار مورد مطالعه این نتایج بدست آمد: متوسط سن 53.55سال، 47% بیماران مرد و متوسط طول ابتلا 10.7 سال بوده هست، میزان شیوع معیار بریتانیا 71.8% و معیا میشیگان 59.4% بوده و ترکیب ایندو 49.1% هست، رابطه معنی دار بین پلی نوروپاتی دیابتی با بالا رفتن سن و طول مدت ابتلاو چگونگی کنترل دیابت مشاهده شد.


بررسی مقایسه‌ای میزان رضایتمندی زناشویی در بین پرستاران متاهل و پرسنل متاهل بیمارستانهای آموزشی سطح شهر زاهدان


بررسی تاثیر دو ترکیب دارویی پروپوفومل + آلفنتانیل و پروپوفول + تالامونال در کاهش تهوع و استفراغ بعد از لاپاراسکوپی در خانمهای 45-15 ساله مراجعه


66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک غدد بزاقی تحت فکی در.رت بالغ نر بدنبال کاربرد سولفات لیتیم
بررسی علل سینوزیت مزمن با توجه به یافته‌های جراحی آندوسکوپی سینوس در بیماران با علائم سینوزیت مزمن مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء
بررسی توزیع فراوانی علائم اختلالات روانی کودکان 15-3 ساله ساکن در مرکز شبانه روزی بهزیستی زاهدان
مقایسه بین Core needle biopsy و بیوپسی باز در توده‌های قابل لمس پستان
بررسی توزیع فراوانی کلونیزاسیون هلیکوباکترپیلوری در آدنوئید و لوزه ‌های کامی در نمونه‌های حاصله از آدنوئیدکتومی و تونسیلکتومی در بیمارست
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک تیروئید در رت بالغ نر بدنبال کاربرد سولفات لیتیوم
مقایسه میانگین لیپیدهای سرم در بیماران پسوریازیس و لگاریس با گروه شاهد
مقایسه میانگین تغییرات فشار خون در دو گروه از دانشجویان پسر ورزشکار ( رشته تربیت بدنی ) و غیر ورزشکار (رشته پزشکی ) زاهدان در سه وضعیت قبل ، حی
بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مراجعه کننده به کلینکیهای فوق تخصصی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان درسال 83-82
بررسی آگاهی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر زاهدان درمورد ایدز
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*