بررسی میزان تمایل خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد اسلامشهر نسبت به بستن لوله های رحمی و علل و عوامل وابسته به آن

بررسی مقایسه‌ای استحکام فشاری Core های ساخته شده ازCoremaxII با Core های ساخته شده از آمالگام و کامپوزیت بصورت Invitro
مقایسه تاثیر دو داروی تیوپنتال و پروپوفول روی سیستم قلبی - عروقی در بیماران تحت درمان شوک الکتریکی در مرکز روانپزشکی زاهدان تابستان 83
بررسی چگونگی دریافت HBIG در نوزادان بدنیا آمده از مادران HBSAg مثبت در بیمارستان قدس زاهدان در سال 83-82
مطالعه تغییرات ، هیستوپاتولوژیک بیضه رتها به دنبال تاثیر گازهای حاصل از جوشکاری اتصالات فلزی
مقایسه میزان بی‌دردی و تغییرات همودینامیک دو داروی رمیفنتانیل و مورفین در طی انجام سنگ شکنی با امواج شوکی از خارج بدن (ESWL) در بیماران دارای س
تاثیر فنتانیل داخل بینی در کنترل درد بعد از عمل در مقایسه با فنتانیل وریدی در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان زمستان 81 - بهار 82
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی میزان تمایل خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد اسلامشهر نسبت به بستن لوله های رحمی و علل و عوامل وابسته به آن
در فرهنگ ما بهترین شیوه پیشگیری از بارداری بویژه در زنان سنین بالای چندزا عبارت از بستن لوله های رحمی هست.


تعیین فراوانی پیکا در زنان باردار مر اجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی سیدالشهداء زاهدان در سال 1383
در این مطالعه از 300 زن مراجعه نماينده متاهل سنین باروری که دو فرزند و بیشتر داشته اند مصاحبه بعمل آمده و بعنوان هدف اصلی تمایل اونان به TL و علل موافقت و یا مخالفت اونان با TL مورد ارزیابی برنامه گرفت.


مقایسه نمره خودپنداره در دانشجویان پزشکی با تجربه مصرف مواد و دانشجویانی که تجربه مصرف مواد ندارند
در این بخش به بررسی روابط این تمایل با متغیرهای دیگر نیز پرداخته شده هست.


بررسی شیوع علائم روانی در بیماران صرعی مراجعه کننده به کلینیک اعصاب با استفاده از پرسشنامهSCL-90-R از بهمن 1381 تا خرداد 1382
دراونالیز اطلاعات نتایج زیر بدست آمد: 61 زنان موافقTL، 37.7% مخالف TL و 1.3% بیتفاوت نسبت به TL بودند.


تشخیص اندوفتالمیت‌های باکتریال با روش واکنش پلی مراز زنجیره‌ای (Nested-pcr) و مقایسه آن با نتایج کشت معمول میکروبیولوژی
بین میزان تمایل و سن مادران، تعداد و جنسیت فرزندان ارتباط معنی دار دارند، بین TL و سواد ارتباط معکوس دارد، بین میزان تمایل TL و شغل زن و همسر، قومیت و ملیت زن، سواد همسر و شکست سایر روشهای پیشگیری از بارداری ارتباط معنی داری وجود ندارد، مهمترین دلیل موافقت TL تعداد فرزندان کافی و ضریب اطمینان بالا بوده هست، مهمترین دلیل مخالفت باTL ، مخالفت همسر، ترس از عمل جراحی و عوارض ان، تعداد ناکافی فرزندان و موفقیت سایر روشها بوده هست، 60 % موفق وازکتومی همسرو 40% مخالف وازکتومی همسر بوده اند.


بررسی عوامل استرس زا در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رابطه آن با سلامت روان آنان در سال 1382


بررسی فراوانی عفونتهای انگلی روده‌ای در پرسنل آشپزخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1381


66 out of 100 based on 31 user ratings 356 reviews

بررسی اپیدمیولوژیک مننژیت حاد باکتریال در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی و خاتم الانبیاء در سال 81-82
بررسی میزان رضایت شغلی پرسنل بهداشتی درمانی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بررسی شیوع میگرن در دانشجویان پزشکی علوم پایه و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 81
بررسی شیوع انواع اختلالات روانی در بیماران ترومایی مقصر ناشی از حوادث رانندگی مراجعه کننده به اورژانسهای شهید صدوقی، شهید رهنمون و شهدای کا
بررسی فراوانی عوامل قارچی در مبتلایان به سینوزیت مزمن در بیمارستان خاتم در نیمه اول سال 1383
بررسی اندکسهای هماتولوژیک و آنالیز الکتروفورتیک در ناقلین هتروزیگوت موتاسیون IVS 1-5 زنجیره بتاگلوبین در مراجعه کنندگان به آزماشگاه تشخیص ق
بررسی تغییرات حجمی مغز رت بالغ نر به دنبال تجویز کربنات لیتیم با استفاده از تکنیک استریولوژی
مطالعه هیستوشیمی کبد در دیابت IDDM در موش صحرایی
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*