بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود دختران پیش دانشگاهی آگاهی و عملکرد آنان نسبت به پیشگیری از پوکی استخوان در دوران سالمندی شهر کرمان، سال 1381

مطالعه تغییرات ، هیستوپاتولوژیک بیضه رتها به دنبال تاثیر گازهای حاصل از جوشکاری اتصالات فلزی
مقایسه میزان بی‌دردی و تغییرات همودینامیک دو داروی رمیفنتانیل و مورفین در طی انجام سنگ شکنی با امواج شوکی از خارج بدن (ESWL) در بیماران دارای س
تاثیر فنتانیل داخل بینی در کنترل درد بعد از عمل در مقایسه با فنتانیل وریدی در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان زمستان 81 - بهار 82
تعیین فراوانی پیکا در زنان باردار مر اجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی سیدالشهداء زاهدان در سال 1383
مقایسه نمره خودپنداره در دانشجویان پزشکی با تجربه مصرف مواد و دانشجویانی که تجربه مصرف مواد ندارند
بررسی شیوع علائم روانی در بیماران صرعی مراجعه کننده به کلینیک اعصاب با استفاده از پرسشنامهSCL-90-R از بهمن 1381 تا خرداد 1382
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود دختران پیش دانشگاهی آگاهی و عملکرد آنان نسبت به پیشگیری از پوکی استخوان در دوران سالمندی شهر کرمان، سال 1381
این پژوهش بمنظور بررسی تاثیر آموزش در دانش و عملکرد دختران پیش دانشگاهی در رابطه با پیشگیری از پوکی هستخوان در شهر کرمان انجام و توسط پرسشنامه ای این اطلاعات گردآوری شد.


تشخیص اندوفتالمیت‌های باکتریال با روش واکنش پلی مراز زنجیره‌ای (Nested-pcr) و مقایسه آن با نتایج کشت معمول میکروبیولوژی
نتیجه بیانگر افزایش نمره کل دانش و عملکرد دانش آموزان شده و اختلاف معنی داری در پیش و پس از اون دیده شد.


بررسی عوامل استرس زا در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رابطه آن با سلامت روان آنان در سال 1382
تحصیلات پدر، میزان درآمد خانواده با دانش گروه ارتباط معنی داری داشته اما با عملکرد اونان ارتباطی نداشت.


بررسی فراوانی عفونتهای انگلی روده‌ای در پرسنل آشپزخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1381


بررسی اپیدمیولوژیک مننژیت حاد باکتریال در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی و خاتم الانبیاء در سال 81-82


72 out of 100 based on 27 user ratings 902 reviews

بررسی میزان رضایت شغلی پرسنل بهداشتی درمانی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بررسی شیوع میگرن در دانشجویان پزشکی علوم پایه و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 81
بررسی شیوع انواع اختلالات روانی در بیماران ترومایی مقصر ناشی از حوادث رانندگی مراجعه کننده به اورژانسهای شهید صدوقی، شهید رهنمون و شهدای کا
بررسی فراوانی عوامل قارچی در مبتلایان به سینوزیت مزمن در بیمارستان خاتم در نیمه اول سال 1383
بررسی اندکسهای هماتولوژیک و آنالیز الکتروفورتیک در ناقلین هتروزیگوت موتاسیون IVS 1-5 زنجیره بتاگلوبین در مراجعه کنندگان به آزماشگاه تشخیص ق
بررسی تغییرات حجمی مغز رت بالغ نر به دنبال تجویز کربنات لیتیم با استفاده از تکنیک استریولوژی
مطالعه هیستوشیمی کبد در دیابت IDDM در موش صحرایی
مقایسه دو روش تعبیه AVF (با دیلاتاسیون توسط سالین هپارینه و بدون آن ) در بیماران نیازمند به همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان خاتم در سال 83
بررسی و مقایسه سلامت روان در دانشجویان پسر مجرد سیگاری و غیر سیگاری ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی زهدان
بررسی عوامل اقلیمی، خاکی و شکل زمین در تعیین تولید محدوده های بوم شناختی مرتعی و ارزیابی کارایی مدل ‏‎ERAMS‎‏ (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طغرود
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*