مقایسه ارزش تشخیصی معیارهای آنتوپومتریک با معیارهای آزمایشگاهی سوء تغذیه در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان شهید رهنمون

مقایسه میزان بی‌دردی و تغییرات همودینامیک دو داروی رمیفنتانیل و مورفین در طی انجام سنگ شکنی با امواج شوکی از خارج بدن (ESWL) در بیماران دارای س
تاثیر فنتانیل داخل بینی در کنترل درد بعد از عمل در مقایسه با فنتانیل وریدی در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان زمستان 81 - بهار 82
تعیین فراوانی پیکا در زنان باردار مر اجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی سیدالشهداء زاهدان در سال 1383
مقایسه نمره خودپنداره در دانشجویان پزشکی با تجربه مصرف مواد و دانشجویانی که تجربه مصرف مواد ندارند
بررسی شیوع علائم روانی در بیماران صرعی مراجعه کننده به کلینیک اعصاب با استفاده از پرسشنامهSCL-90-R از بهمن 1381 تا خرداد 1382
تشخیص اندوفتالمیت‌های باکتریال با روش واکنش پلی مراز زنجیره‌ای (Nested-pcr) و مقایسه آن با نتایج کشت معمول میکروبیولوژی
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

مقایسه ارزش تشخیصی معیارهای آنتوپومتریک با معیارهای آزمایشگاهی سوء تغذیه در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان شهید رهنمون
سوء تغذیه در بین بیماران همودیالیزی مزمن از شیوع قابل ملاحظه ای برخوردار هست.


بررسی عوامل استرس زا در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رابطه آن با سلامت روان آنان در سال 1382
تشخیص سوء تغذیه با هستفاده از معیارهای متنوع و متعدد بیوشیمیایی و اونتوپومتریک امکان پذیر هست.


بررسی فراوانی عفونتهای انگلی روده‌ای در پرسنل آشپزخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1381
در این تحقیق پارامترهای بیوشیمیایی با اندکسهای اونتروپومتریک در تشخیص زودرس سوء تغذیه در بیماران همودیالیزی میپردازد.


بررسی اپیدمیولوژیک مننژیت حاد باکتریال در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی و خاتم الانبیاء در سال 81-82
60 بیمار مبتلا با هستفاده از معاینات فیزیکی، تست آزمایشگاهی و بررسی پرونده های اونان و مصاحبه مورد برررسی واقع شده و مشخص شدکه: 35نفر مرد و بقیه زن، محدوده سنی 16-85سال، شایعترین علت دیابت شیرین و متوسط وقت همودیالیز 16.3ماه بوده هست.


بررسی میزان رضایت شغلی پرسنل بهداشتی درمانی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سطح سرمی-ترانسفرین بعنوان معیار جهت مقایسه با سایر روشها برگزیده شد که با هستفاده از آزمون ناپارامتری تنها اندکس‏‎ MAC از بین سه اندکس اونتوپومتریک فوق با سطح سرمی مذکور همبستگی مثبت داشت.


بررسی شیوع میگرن در دانشجویان پزشکی علوم پایه و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 81
میزان حساسیت 40% و ویژگی 53.33%.


بررسی شیوع انواع اختلالات روانی در بیماران ترومایی مقصر ناشی از حوادث رانندگی مراجعه کننده به اورژانسهای شهید صدوقی، شهید رهنمون و شهدای کا
این تست نسبتا اندک و لی ارزش اخباری منفی قابل قبولی دارد.


بررسی فراوانی عوامل قارچی در مبتلایان به سینوزیت مزمن در بیمارستان خاتم در نیمه اول سال 1383
لذا جهت رد تشخیص سوء تغذیه کاربرد می یابد.


بررسی اندکسهای هماتولوژیک و آنالیز الکتروفورتیک در ناقلین هتروزیگوت موتاسیون IVS 1-5 زنجیره بتاگلوبین در مراجعه کنندگان به آزماشگاه تشخیص ق80 out of 100 based on 40 user ratings 290 reviews

بررسی تغییرات حجمی مغز رت بالغ نر به دنبال تجویز کربنات لیتیم با استفاده از تکنیک استریولوژی
مطالعه هیستوشیمی کبد در دیابت IDDM در موش صحرایی
مقایسه دو روش تعبیه AVF (با دیلاتاسیون توسط سالین هپارینه و بدون آن ) در بیماران نیازمند به همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان خاتم در سال 83
بررسی و مقایسه سلامت روان در دانشجویان پسر مجرد سیگاری و غیر سیگاری ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی زهدان
بررسی عوامل اقلیمی، خاکی و شکل زمین در تعیین تولید محدوده های بوم شناختی مرتعی و ارزیابی کارایی مدل ‏‎ERAMS‎‏ (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طغرود
بررسی شیوع کونژنکتیویت در نوزادان متولد شده در بیمارستان جواهری طی سال 83-1382
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*