بررسی شیوع تنگی شریان کلیوی RAS در بیماران مبتلا به پرفشاری خون که تحت آنژیوگرافی عروق کرونری قرار می گیرند


بررسی شیوع تنگی شریان کلیوی RAS در بیماران مبتلا به پرفشاری خون که تحت آنژیوگرافی عروق کرونری قرار می گیرند
این مطالعه شامل بررسی 122 بیمار مبتلا به ‏‎HTN‎‏ که با شک به درگیری عروق کرونری تحت اونژیوگرافی برنامه گرفتند از جهت شیوع تنگی شریان کلیوی هست.


تعیین شیوع هلیکوباکتر پیلوری در نمونه تونسیل بیماران مبتلا به هیپرتروفی تونسیل مراجعه کننده به بیمارستان قدس شهر قزوین با روش Scorpion Real -Time PCR
در این بیماران هموقت اونژیوگرافی شریانهای کلیوی نیز انجام شد.


بررسی توزیع شدت تنگی عروق کرونر بر حسب سطح لیپوپروتئین های پلاسما و فاکتورهای دموگرافیک در 492 بیمار آنژیوگرافی شده در بیمارستان های بوعلی سی
تنگی شریان کلیوی بر پايه شدت درگیری لومن شریان به دو فرم ‏‎Significient‎‏ با تنگی بیش از 50% و ‏‎Non significient ‎‏ با تنگی زیر 50% تقسیم شد.


بررسی اثرات هیستولوژیک استرس اجتماعی بر روی مخچه موش نر
شدت ‏‎HTN‎‏ نیز به سه دسته ‏‎Mild‎‏ تا فشار 159 سیستولیک یا 99 دیاستولیک، ‏‎Moderate‎‏ بین 160تا 179 سیستولیک یا 100تا 109 دیاستولیک و ‏‎Sever‎‏ بیش از 180 سیستولیک یا 110دیاستولیک تقسیم شد.


بررسی تاثیر مصرف فیبر غذایی (سبوس گندم) بر میزان کاهش قند خون بعد از غذای افراد مبتلا به اختلال قند ناشتا (IFG)
رابطه وجود ‏‎RAS‎‏ در بیماران با عواملی چون سن و جنس و دیابت قندی، هیپرلیپیدمی، شدت‏‎HTN‎‏ و وجود و نوع ‏‎CAD‎‏ بررسی شد.


بررسی تنش و سندرم روده تحریک پذیر و برخی عوامل موثر بر آن در دانشجویان پزشکی قزوین مقطع بالینی
در مجموع 26بیمار مبتلا به ‏‎RAS ‎‏بود که 7/14% موارد فرم ‏‎Significient ‎‏و 6.6%‌ موارد ‏‎Nonsignificient‎‏ بود.


بررسی یافته های بالینی آزمایشگاهی و رادیولوژیکی در کلیه بیماران مبتلا یا مشکوک به آنفلوانزای(A(H1N1 بستری در بیمارستانهای ابوعلی سینا و قدس قز
تنها یک مورد تنگی دوطرفه شریان کلیوی مشاهده شد.


بررسی شیوع بیماری عروق کرونر (CAD) در خانم های بستری در بخش قلب بیمارستان (بوعلی سینا) سال 88 با شکایت درد قفسه سینه بدون سابقه CAD شناخته شده
در این مطالعه ارتباط آماری معنی داری بین وجود ‏‎RAS‎‏ با ریسک فاکتورهایی نظیر جنس مونث، سن بالا و شدت ‏‎HTN‎‏ مشاهده گردید.


بررسی فراوانی و شدت اختلال اضطرابی در بالغین مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک «مراجعین به کلینیک آلرژی بیمارستان قدس قزوین»
ولی این موضوع در مورد هیپرلپیدمی،‌وجود ‏‎CAD‎‏ و عداد عروق درگیر کرونری مشاهده نشد.
72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews

بررسی مقایسه ای میزان شیوع عارضه آسپیراسیون در دو روش بی حسی اسپاینال و بیهوشی عمومی
بررسی میزان ترومای CBD در کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شاهرود از سال 1385 لغایت اسفند 1387
مقایسه دو روش مایع درمانی بر ثبات وضعیت همودینامیک و کاهش عوارض ناشی از کله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان خاتم الانبیاء در ساله
بررسی Shock Index در بیماران مولتیپل تروما و ارتباط آن با Out com بیماران
بررسی قد، وزن و دور سر کودکان صفر تا پنج سال مراجعه کننده به پایگاه بهداشت بیمارستان آموزشی -درمانی قدس قزوین در مقایسه با NCHS
تعیین میزان موفقیت درمان سل ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نیکوپور در بین سال های 1384 تا 1388
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*