بررسی کاراکترهای الکتروفیزیولوژیک عصب فاسیال در بیماران مبتلا به دیابت Type II کنترل نشده بستری در بیمارستان خاتم در سال 1383 و مقایسه آن با افر

بررسی شیوع علل رتانسیون ادرار بعد از خروج سوند ادراری در ترمیم سیستوسل رکتوسل همراه با SI در بیماران زایشگاه قدس در سال 1378
بررسی علل مراجعه معتادان به مرکز خود معرف برای ترک اعتیاد زاهدان در شش ماهه اول سال 1377
بررسی درصد فراوانی سقطهای خودبخودی به تفکیک گروه سنی و پاریته در زنان بستری شده در زایشگاه قدس زاهدان در فاصله زمانی فروردین 1376 تا فروردین 137
بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر ثبت شده نوزادان در هفته اول زندگی در بیمارستانهای طالقانی و دریانی گرگان طی سالهای 1375 و 1376
بررسی میزان فراوانی علل و خصوصیات بالینی بیماران مبتلا به همپتزی در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی زاهدان طی سالهای 1375-1376
بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان در سال 1
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی کاراکترهای الکتروفیزیولوژیک عصب فاسیال در بیماران مبتلا به دیابت Type II کنترل نشده بستری در بیمارستان خاتم در سال 1383 و مقایسه آن با افر
دیابت یک اختلال متابولیک مزمن میباشد که توانایی بدن را برای ساخت و یا هستفاده از انسولین مختل می نماید.


بررسی بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) مبتلا به OCD از نظر شیوع، علائم، سن، تحصیلات در سالهای 1376-77
دیابت به دو فرم اصلی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین تقسیم میشود.


بررسی شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی در بین معلمین سطح شهر زاهدان
این بیماری دارای یک سری عوارض حاد و مزمن میباشد.


بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی کارورز از بیماری ایدز
که در میان عوارض مزمن درگیری سیستم عصبی حائز اهمیت فراوان میباشد.


تعیین شیوع شکستگی استخوان کلاویکل در نوزادان متولد شده در بیمارستان قدس : 6 ماهه 78-79
شایعترین نوع نوراپاتی دیابتی، پلی نورپاتی دیستال قرینه میباشد.


نیازهای آموزش مراجعه‌کنندگان به درمانگاه هپاتیت درباره هپاتیت در شهرستان زاهدان
اعصاب کرانیال نیز در دیابت درگیر میشوند.


اندازه‌گیری کلرپلاسما به روش غیر مستقیم (تئوریک ) و مقایسه آن با روش آزمایشگاهی
که شایعترین اونها زوج III میباشد.


بررسی فراوانی نارسایی مزمن کلیه ناشی از دیابت قندی در بیماران مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان از سال 74 تا 1378
سپس اون به ترتیب زوجهای IV ، VI ، VII درگیر میشوند.


بررسی تغییرات EMG و NCV و ارتباط آن با تغییرات پروتئین، CSF از تاریخ 73 تا پایان سال 1378 در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان
مطالعاتی که تاکنون انجام شده احتمال درگیری ساب کلینیکال عصب فاسیال را مطرح کرده اند و بعضی از اونها اهمیت به سزایی را برای اون قائل شده اند.

با توجه به اهمیت بیماری دیابت و عوارض اون و همچنین یافته های فوق و ناکامل بودن مطالعات انجام شده در این زمینه در این مطالعه کاراکترهای الکتروفیزیولوژی عصب فاسیال در بیماران مبتلا به دیابت TypeII کنترل نشده و افراد نرمال هم سن و هم جنس با یکدیگر مقایسه شدند.

این مطالعه از نوع Case-Control بود و در یک مقطع وقتی 6 ماهه بر روی بیماران دیابت Type II بستری در بیمارستان خاتم انجام گرفت.

در این مطالعه 20 فرد مبتلا به دیابت Type II و 20 فرد نرمال شرکت کردند که انتخاب اونها بر پايه سطح FBS, HbAIc و عدم سابقه درگیری عصب فاسیال بود.

Distal latency و amplitude شاخه های نازالیس و اربیکولاریس اعصاب فاسیال راست و چپ اندازه گیری و ارقام بدست آمده ثبت گردید.

اطلاعات حاصل با هستفاده از آزمون t مورد انالیز برنامه گرفت.

در این مطالعه فرض بر این بود که مقدار عددی amplitude‌ و distal latency در بیماران مبتلا به دیابت type II کنترل نشده بیشتر از افراد نرمال هم سن و همجنس میباشد.

انجام مطالعه روشن ساخت که اختلاف معنی داری بین مقدار عددی این دو پارامتر در میان افراد مبتلا به دیابت و افراد نرمال وجود ندارد.

شاید اختلاف مشاهده با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه تفاوت میانگین سطح HbA1C و یا متوسط طول مدت ابتلا به دیابت در مطالعات مختلف میباشد.
60 out of 100 based on 15 user ratings 440 reviews

تعیین کارآئی معاینات بالینی در تشخیص ddh در نوزادان متولد شده در زایشگاه قدس زاهدان در سالهای 1377-78
بررسی علل نارسایی حاد کلیه در بیماران بستری شده در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان از ماه مهد 1375 تا خرداد 1378
بررسی پیامدهای جنینی و اوایل نوزادی در تولد اولین فرزند در سنین مختلف مادران مراجعه کننده به زایشگاه قدس زاهدان
تعیین شایعترین شکایت بیمار غیرسایکوتیک برحسب نوع تشخیص در بیماران مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی زاهدان
گزارش یک مورد نادر بیماری بی‌اشتهائی عصبی در شهرستان زاهدان در سال 1375
بررسی شیوع عوارض IMD در خانمهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی زاهدان از مهر 77 تا شهریور 78
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*