بررسی میزان شیوع عفونت ادراری (UTI) در نوزادان با زردی طول کشیده مراجعه کننده به کلینیک حضرت علی اصغر (ع) شهرستان زاهدان در نیمسال اول سال 1384


بررسی میزان شیوع عفونت ادراری (UTI) در نوزادان با زردی طول کشیده مراجعه کننده به کلینیک حضرت علی اصغر (ع) شهرستان زاهدان در نیمسال اول سال 1384
هـیپربیلى روبینمى شایعترین نشانه بالینى در طب نوزادان هست و یرقان در هفته اول زندگى در تقریبأ 60 % نوزادان ترم و 80 % نوزادان پره ترم اتفاق مى افتد .UTI یک مشکل کلینیکى شایع در نوزادان تبدار با سن کمتر از 8 w مى باشد.


معرفی یک بیمار مبتلا به خلط خونی ناشی از آسپرژیلوما در بیمارستان بوعلی زاهدان
مطالعات قبلى نشان مى دهد که زردى مى توانـد یکى از اولین نشانه های عفونت باکتریایى در نوزادان باشد که درنوزادان با زردى طول کشیده بیشتر اتفاق مى افتد هدف با تخمین شیوع UTI در نوزادان مبتلا به زردى طول کشیده مى باشد و تخمین اینکه آیا با نوع میکروارگانیسم و جنس ارتباط دارد یا نه.


بررسی کارایی انفوزیون مایع سریم (NACI) در داخل توربینه تحتانی بینی و مقایسه این روش با انفوزیون سرمی (NACI) در داخل وریدمحیطی
روش کار: ما بصورت آینده نگر نوزادان مبتلا به زردى طول کشیده را برای شیوع UTI بررسى کردیم.


بررسی آبسه‌ای شکمی در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی و خاتم الانبیا (ص ) زاهدان از فروردین 1375 لغایت فروردین 1379
تشخیص UTI بر پايه کشت باکترى از ادرار هست.


بررسی عوارض داخل جمجمه‌ای اوتیتهای میانی حاد و مزمن در بیماران ماستوئید کتومی شده در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص ) زاهدان
(کشت داراى بیش از 10 کولونى از یک ارگانیسم از کیسه ادرار مثبت فرض مى شود ولى در روش سوپراپوبیک حتى یک کلونى نیز مثبت فرض مى شود) پرسشنامه اطلاعاتى نیز کامل شد که شامل اطلاعات دموگرافیک و نتایج کشت ادرار بود.


بررسی میزان استرس و مشکلات حاصل از داشتن فرزند ناشنوا (خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی)
نتایج : 17 نفر از 230 نوزاد (4/7 %) UTI داشتند.


بررسی شیوع عفونت‌های انگلی روده‌ای در بیماران سوءتغذیه‌ای بستری در بیمارستان اطفال حضرت علی‌اصغر (ص ) زاهدان در سال 1377
از کل 17 نوزاد مبتلا به UTI 12 نفر (7/8% پسران) پسر و5 نفر (4/5 % دختران) دختر بودند، ارگانیسم هاى جدا شده شامَل Ecoli (13 مورد) ، کلبسیلا (3 مورد) و هستافیلوکک( 1مورد) بودند.


بررسی شیوع عفونت زخم در بیماران تبدار بستری در بخش سوختگی بیمارستان خاتم (ص ) در سال 1377
همچنین اختلاف آمارى معنى دار بین دو گروه از نظر جنس یافت نشد.


بررسی گلومرولونفریت حاد پس از عفونت استر پتوککی در کودکان بستری در بخش نفرولوژی بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) از نیمه دوم سال 1374 لغایت نیمه او
بحث و نتیجه گیری : UTI در4/7 % از نوزادان مبتلا به زردى طول کشیده یافت شد.

بنابراین ما توصیه مى کنیم که آزمایش برای UTI شامل بخشى از ارزیابیها در نوزادان مبتلا به زردى طول کشیده برنامه بگیرد.
72 out of 100 based on 37 user ratings 662 reviews

بررسی نظرات دانشجویان پزشکی مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه مسائل محیط آموزش رفاهی و آینده فارغ التحصیلی در سال 1377
بررسی نتایج اکوکاردیوگرافی از طریق مری در کمیسوروتومی میترال در بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهدان
بررسی فراوانی هایپوکلسمی در 100 بیمار مبتلا به تالاسمی مراجعه‌کننده به کلینیک تالاسمی بیمارستان اطفال علی‌اصغر (ع) در شهر زاهدان نیمه اول سا
مقایسه اولتراسونوگرافی داپلر در شریان‌های داخل کلیوی در افراد نرمال بیماران مراجعه‌کننده با کولیک حاد کلیوی به علت انسداد حاد حالب
بررسی شیوع افسردگی و استرس در 150 بیمار مراجعه‌کننده با شکایت سردرد به کلینیک داخلی بیمارستان خاتم الانبیا (ص ) زاهدان در سال 78-79
بررسی فراوانی انواع انسداد روده و عوامل موثر در مورتالیتی ناشی از آن در نوزادان در مرکز جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی سالهای 1371-137
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*