بررسی فراوانی افسردگی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان در زمستان 1383


بررسی فراوانی افسردگی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان در زمستان 1383
بیماران مبتلا بـه End Stage Renal Disease بـه دلیل از دسـت رفـتن غیرقابل برگـشت عملکرد داخلى کلیه ها به منظور جلوگیری از اورمى خطر ساز و مرگ احتمـالى بـه صـورت همیـشگى بـه درمان جایگزینى کلیه (دیالیز یا ییوند) نیازمند مى باشند.


بیماری ویلسون
با توجه به اهمیت فراوان تأثیر اخـتلالاات روانی ازجمله افسردگى بر روى پیش آگهى وحتى مرگ و میر بیماران مبتلا به اخـتلالات جـسمى از جملـه بیمـاران دیالیزى ما بر اون شدیم تا در این تحقیق به بررسى فراوانى افسردگـی و همچنین تأثیر پارامترهاى مختلف بـر روى اون در بیماران همودیالیزی بپردازیم.


بررسی بیماری تیناورسیکلر در شهرستان بابل
روش کار : این مطالعه به صورت توصیفى- مقطعى (Cross-Sectional) با روش نمونه گیری سرشـمارى بـر روی کلیه بیماران همودیالیزی مراجعه نماينده به مرکز همودیالیز بیمارستان خاتم الانبیـاء زاهـدان انجـام شـد.


گزارش موارد جراحی آندوسکوپی سینوس
کل بیماران 60 نفر بودند که تمامى انها یرسشنامه مشخصات دموگرافیـک و پرسـشنامه Back را پر کردنـد.


مطالعه بیماران ترومایی بستری در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان در سال 1376 و مقایسه مرگ و میر آنها با استانداردهای جهانی
مشخصات خواسته شده از بیماران شامل سن، جنس، تعداد دفعات دیالیز در هفته و طول مدت دیالیز بـود.


بررسی میزان آگاهی و رفتار زنان همسردار افغانی ساکن زاهدان در زمینه برنامه‌های تنظیم خانواده سال 1379
اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه Back و مشخصات دموگرافیک سپس محاسـبه بـه صورت جـداول و نمودارهایى ترسیم و مورد ارزیابى برنامه گرفتند.


بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه‌کننده با شکم حاد به اورژانس بیمارستان خاتم در 6 ماه اول سال 79
نتایج : یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که از بین 60 بیمار دیالیزى 85% اونها افسردگى داشتند.


بررسی آمار چهار دوره امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از شهریور ماه 78 تا اسفند 79
که 6/36% اونها افسردگى خفیف و 4/18% اونهـا افـسردگى متوسـط و 30% افـسردگى شدید داشتند.


بررسی پاسخ به درمان کلرامفنیکل در بیماران زیر 5 سال مبتلا به پنمونی متوسط تا شدید باکتریال بستری در بیمارستان شهید فهمیده کرمانشاه (سالهای 75-
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که افسردگی در بیماران همودیالیزی شایع بوده ودر بین زنهای همودیالیزی شیوع بیشترو در گروه سنی 59-40 سال شیوع کمتری دارد.

با توجه به تاثیر زیاد افسردگی بر روی پیش آگهی بیماران دیالیزی توصیه می شود کلیه بیماران دیالیزی از نظر وجود افسردگی ارزیابی و در صورت نیاز درمان شوند و تحقیقات بیشتری در زمینه تاثیر درمان افسردگی بر طول عمر و پیش آگهی بیماران انجام شود.
72 out of 100 based on 17 user ratings 992 reviews

مروری بر تاریخچه جراحی اعصاب در ایران و بررسی نقش جراحان مغز و اعصاب ایرانی در ارتقاء علمی این رشته در ایران
بررسی مقایسه روش سرم‌تراپی نرمال سالین از طریق توربینه تحتانی بینی با ورید آنته‌کوبیتال در گروه اطفال
بررسی اپیدمیولوژیک قربانیان تصادفات رانندگی در مرکز پزشکی قانونی کرمانشاه در سال 1378
بررسی مقایسه‌ای رویدادهای زندگی (Life-Events) در شروع دوره اخیر سایکوز در بیماران اسکیزوفرن بیماران مبتلا به اختلال حلق دو قطبی
بررسی فراوانی نسبی تمایل کادر پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان به انجام سزارین و علل آن در سال 80
بررسی فراوانی اینرسی (آتونی) و علل آن در زنان مراجعه‌کننده به زایشگاه قدس در طی پنج سال متوالی 74-78
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*