مقایسه نمره خودپنداره در دانشجویان پزشکی با تجربه مصرف مواد و دانشجویانی که تجربه مصرف مواد ندارند

مروری بر تاریخچه جراحی اعصاب در ایران و بررسی نقش جراحان مغز و اعصاب ایرانی در ارتقاء علمی این رشته در ایران
بررسی مقایسه روش سرم‌تراپی نرمال سالین از طریق توربینه تحتانی بینی با ورید آنته‌کوبیتال در گروه اطفال
بررسی اپیدمیولوژیک قربانیان تصادفات رانندگی در مرکز پزشکی قانونی کرمانشاه در سال 1378
بررسی مقایسه‌ای رویدادهای زندگی (Life-Events) در شروع دوره اخیر سایکوز در بیماران اسکیزوفرن بیماران مبتلا به اختلال حلق دو قطبی
بررسی فراوانی نسبی تمایل کادر پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان به انجام سزارین و علل آن در سال 80
بررسی فراوانی اینرسی (آتونی) و علل آن در زنان مراجعه‌کننده به زایشگاه قدس در طی پنج سال متوالی 74-78
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

مقایسه نمره خودپنداره در دانشجویان پزشکی با تجربه مصرف مواد و دانشجویانی که تجربه مصرف مواد ندارند
خودپنداره بخش شناختى "خود" مى باشد و آموزشى هست که در نتیجه تجارب فرد حاصل مى شود.


بررسی شیوع علائم وسواسی در بیماران افسردگی اساسی بستری در مرکز فارابی کرمانشاه 76-77
اما عزت نفس ارزشیابی عاطفى نسبت به "خود" هست که معمولا برپايه ویژگیهاى مثبت یا منفى فرد سنجیده مى شود.


ابتلائات احشایی در سل صفاقی به همراه معرفی سه آبسرواسیون
هر چند که انحرافات اجتماعى، معلول،مجموعه اى ازشرایط فردى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و...


ارزش‌گرافی قفسه سینه بعد از خارج کردن کاتتر سینه‌ای
هستند اما برداشت منفى از"خود" عدم اعتماد بنفس و خودپنداره ضعیف مى تواند عامل موثرى درگرایش فرد به انحرافات اجتماعى از جمله اعتیاد باشد.


بررسی کیفیت منابع آب مصرفی جامعه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ماهیدشت در سالهای 1378-79
در مطالعه حاضرکه با هدف شناخت شرایط خطر درگرایش به اعتیاد و ارائه راهکارهایى درجهت کاهش گرایش جوانان به سوء مصرف مواد مخدر انجام گرفته هست، خودپنداره دانشجویان یزشکى با تجربه مصرف مواد و خودپنداره دانشجویان پزشکى بدون تجربه مصرف مواد با هستفاده اژ پرسشنامه خودپنداره بک مورد مطالعه و بررسى قرارگرفته هست.


بررسی میزان دقت آسپیراسیون سوزنی (FNA) در تشخیص توده‌های غدد بزاقی در مراکز پاتولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از 72 تا 76
این مطالعه توصیفى- تحلیل می باشد ازمیان جامعه آمارى مجموعه تعداد 250 نفراز دانشجویان پزشکى مذکر و مونث در مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژى، کارآموزى و کارورزى انتخاب شدند و نمرات خودپندارهء دانشجویان با تجربه مصرف مواد و دانشجویان با عدم تجربه مصرف مواد مقایسه شد.


تعیین فراوانی دفع مکونیوم در جنین‌های POSTDATE و ارتباط آن با NST نان‌راکتیو، اولیگوهیدرآمینوس و کاهش حرکت جنین در مادران مراجعه‌کننده به زایش
نتایج این بررسى نشان مى دهد که اختلاف معنى دارى بین خودپنداره دوگروه وجود ندارد.


بررسی پاسخ به درمان ایمنوتراپی در بیماران آنمی‌آپلاستیک شدید بستری شده در م.آ.د. رازی کرمانشاه طی سالهای 1375 لغایت 1377
پیشنهاد مى شود که تحقیق مجددى در آینده در زمینه خودپندارهء این دانشجویان صورت گیرد.


ارزیابی پارامترهای فیزیکی (سرعت و ضریب تضعیف ) بافت طبیعی و توده‌های غیرطبیعی خوش‌خیم و بدخیم اندام پستان با استفاده از امواج فراصوتی (به طر54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews

بررسی میزان شیوع رتینوپاتی دیابتی و عوامل خطرزای همراه از زمان تشخیص در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه در ساله
بررسی شیوع انواع اختلال شخصیت قبل از بیماری افسردگی اساسی در بیماران بستری شده در بیمارستان فارابی در سالهای 75-77
هیرسوتیسم
بررسی تعیین وضعیت شغلی معتادین به مواد مخدر بستری شده در بیمارستان فارابی در طی سالهای 1376 تا 1377
توصیف علایم کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به آسیت ناشی از سل و یا بدخیمی در بیمارستان‌های امام خمینی و طالقانی کرمانشاه طی سالهای 7
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری کک و مک در بیماران مراجعه کننده به بخش تخصصی پوست در چهار اول سال 77
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*