مقایسه فراوانی مشکلات خواب در پرسنل شیفت ثابت و شیفت در گردش بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1385)

بررسی تشخیصی، بالینی و درمانی بیماران مبتلا به DIC در مراکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) و آیت ا... طالقانی
بررسی بیماران مراجعه کننده با آرتریت مونوآرتیکولار به بیمارستان طالقانی کرمانشاه از سال 1372 لغایت 1376
بررسی اثر هپارین وریدی در 100 بیمار دچار انفارکتوس حاد میوکارد دسترسی در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه که استرپتوکیناز دریافت نموده‌اند و م
بررسی اثرات آرگون لیزر ترابکوپلاستی در گلوکوم اولیه زاویه باز در بیماران عمل شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سالهای 74-75
بررسی تومورهای خوش‌خیم ستوم فقرات و معرفی یک مورد استئوبلاستوم مهره
مطالعه اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره) در 6 ماهه دوم سال 1375
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page
معرفی یک مورد جراحی شده میگزوم دهلیز چپ در بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمانشاه
معرفی 8 مورد بیمار مبتلا به Foot drop متعاقب تزریق عضلانی diclofenac NA
بررسی علل نازایی در بیماران مراجعه کننده به بخش نازایی بیمارستان معتضدی از تاریخ 74/6/1 تا 76/6/1
گزارش یک مورد نادر هیپرتانسیون پورت ناشی از AVF طحالی
بررسی فراوانی سنی، جنسی، و هیستوپاتولوژیک لنفوم هوجکین در کرمانشاه از سال 1371-1375
معرفی یک مورد متاستاز کلوئید کارسینوما با منشاء نامعلوم به امنتوم
مقایسه ارزش گرادیانت آلبومین سرم آسیت پروتئین توتال در تعیین آسیت‌های شایع از مهرماه 1374 لغایت مهرماه 1375
بررسی ترمیم فتق اینگوینال بروش PRE PRETONEAL از نظر عوارض در سالهای 1374-75-76 در بیمارستان طالقانی کرمانشاه
برآورد میزان شیوع نوزادان نارس در 6 ماهه اول سال 76 در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
بررسی نتایج عمل اسکلرال با کلینگ (SB) برای بیماران مبتلا به جداشدگی شبیکه (RD) در فاصله سالهای 1374-75 در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
بررسی موارد مسمومیت در اطفال مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهید بهمیده از سال 1374 لغایت 1376
بررسی شیوع کرایتریاهای اشناپدر در بیماران BMD بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه از شهریور تا آذر 1377
بررسی اهمیت تشخیص پاسخ سریال CRP در نوزادان عفونی بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی کرمانشاه از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه 1375
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*