بررسی مقایسه ای اپیدمیولوژیک سلامت روان در بیماران تالاسمیک بزرگ تر از 12 سال وابسته به دریافت خون با گروه شاهد در شهرستان قزوین

کاربرد روده در اوردلوژی (تجربه در کرمانشاه)
بررسی علل خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیمارانیکه در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه از فروردین 1375-1376 تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند
بررسی علل مورتالیتی مادران در استان کرمانشاه در طی دو سال 1375-1376
بررسی ریسک فاکتورهای انفارکتوس میوکارد در بیماران با سن کمتر از 40 سال که در طی سالهای 1374-1376 در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه بستری شده‌اند و
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران اسکتروفرن. بستری شده در سال 1376 در بیمارستان فارابی کرمانشاه
بررسی اپیدمیولوژیک - علائم بالینی و یافته‌های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به لوپوس بستری شده در مراکز آموزش درمانی امام خمینی (ره) و طالقانی
بررسی فراوانی سرطانهای کولورکتال در مراکز آموزشی درمان شهر کرمانشاه
بررسی دو ساله همراهی صفراوی با بیماریهای پپتیک
بررسی تاثیر تجویز مکرر سیانید به Rat بر مقاومت قلب مجزا شده حیوان در برابر اسکمی
گزارش یک مورد نادر سادرکوم کاپوزی در لوزه
تشکیل بانک اطلاعاتی گزارش هفتگی اپیدمیولوژی بیماریهای مسری تالیف Who، سال 1996
تعیین شایعترین علت ایکتر در نوزادان بستری شده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1376
یک مورد ژیانت سل توموردیستال رادیوس و انتقال استخوان اولنا
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*