ارزیابی تست سرولوژیک ویدال در تشخیص بیماری تب تیفوئید


ارزیابی تست سرولوژیک ویدال در تشخیص بیماری تب تیفوئید
بیماری تب تیفوئید جزو بیماریهای شایع عفونی در ایران هست که امروزه بعلت تشخیص سریعتر و درمان مناسب مرگ و میر اون کاهش زیادی داشته هست.


بررسی کمی و کیفی مواد زائد صنعتی در شهرستان سمنان
یکی از روشهای تشخیص در دسترس، تست سرولوژیک ویدال هست.


بررسی اپیدمیولوژی بیماری فلج اطفال در استان سمنان - از اول 1367 تا آخر سال 1371
تیتر اونتی بادی که معرف ابتلا فرد به بیماری باشد، در هر جامعه ای متفاوت هست و باید در هر جامعه این تیتر به طور جداگانه تعیین شود.


بررسی آلودگی منابع آب آشامیدنی شهرستان سمنان به یون نیتریت و نیترات
محل انجام تحقیق در بیمارستان بوعلی شهر شهرستان تهران و در مدت وقت تابستان و پائیز سال 1375 می باشد.


بررسی رادیواکولوژیکی منطقه باپرتوزائی طبیعی بالای رامسر


بررسی تیتر آنتی بادی سرخجه در گروه سنی دختران 18-15 سال دبیرستانهای استان اصفهان و زنان 40 ساله استان اصفهان


72 out of 100 based on 37 user ratings 62 reviews

بررسی مقدمات تجدید نظر در محتوی آموزش و نحوه ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی بمنظور تطبیق با نیازمندیهای جامعه در استان اصفهان
بررسی میدان آلودگی پرسنل پادگانهای اصفهان به درماتوفیتها ، اکتوپارازیتها و انگلهای روده‌ای
طراحی و ساخت دستگاه تست فیلترهای هوا
استفاده از هیدروژن حاصل از تجزیه متانول بعنوان سوخت در اتومبیل جرقه‌ای
اثر آلودگی ناشی از روی اکولوژی آبهای ناحیه اصفهان
بررسی تیتر آنتی‌بادی سرخجه در گروه سنی دختران 18-15 سال دبیرستانهای استان اصفهان
سیمای باروری و کنترل موالید در جمعیت تحت پوشش شبکه‌های بهداشت ، درمان آموزشی استان اصفهان در سال 1367
بررسی کارآئی مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری خوراکی در مراجعین خانه‌های بهداشت شبکه بهداشت و درمان شرضا از مهرماه 1368
بررسی سطح ایمنی سرخک در استان اصفهان از 5-25 ساله
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*