بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران همودیالیزی بیمارستان رازی رشت در رابطه با مراقبت از خود‏‎(Selfcare)‎‏ با ارائه جزوه آموزشی


بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران همودیالیزی بیمارستان رازی رشت در رابطه با مراقبت از خود‏‎(Selfcare)‎‏ با ارائه جزوه آموزشی
این پژوهش یک مطالعه توصیفی هست که با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران همودیالیزی بیمارستان رازی رشت در رابطه با مراقبت از خود‏‎ انجام شده هست.


مطالعه رسوبگذاری و روشهای فنی و اقتصادی پیشگیری از آن در سیستمهای آبرسانی روستایی
100 بیمار دارای شرایط پژوهش مورد مطالعه برنامه گرفتند و پرسشنامه 4 بخشی مشتمل بر اطلاعات فردی، سنجش آگاهی، سنجش نگرش و سنجش عملکرد از واحدهای پژوهش پرسش شده و پس از تعیین این شرایط ارتباط متغیرهای پژوهش با هم و ویژگیهای فردی با هستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر بررسی شد.


بررسی اپیدمیولوژیک Life style بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به مرکز نیکوپور یزد و ارائه متناسب آموزشی


بررسی شیوع سنگ کیسه صفرا و اختلالات پارانشیمال کبد و پانکراس با کمک سونوگرافی در بیماران دیابتیک استان یزد


72 out of 100 based on 57 user ratings 1082 reviews

تعیین شیوع آنمی فقر آهن در دانش‌آموزان 15-17 ساله شهرستان یزد
بررسی نگرش زوجهای نابارور مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات ناباروری یزد پیرامون فرزندخواندگی
مقایسه وضع سلامت کودکان کم وزن و طبیعی در پنج سالگی
بررسی میزان آلودگی به شپش در سطح مدارس ابتدایی استان یزد
بررسی رادیواکولوژیکی منطقه با پرتوزایی طبیعی بالا در رامسر
بررسی وضعیت بهداشت محیط در شهر یاسوج
ارزشیابی قدرت گندزداها و ضد عفونی کننده‌ها در کشور
طراحی و ساخت صافی کیسه‌ای Baghouse و بررسی کاربرد آن در صنایع
بررسی کیفیت شیمیایی ، میکروبی و انگلی آب آشامیدنی شهر یزد
رابطه ALA و کوپروپورفیرین با سن و سابقه کارگران در تماس با سرب
بررسی نقش باکتریهای تولیدکننده و اوره آز در سنگهای ادراری
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*