بررسی فراسنجهای تن سنجی دانش آموزان پایه اول راهنمایی شهر تبریز ، سال1378


بررسی فراسنجهای تن سنجی دانش آموزان پایه اول راهنمایی شهر تبریز ، سال1378
نوجوانی دوره گذر از کودکی به جوانی اهمیت ویژه ای در زندگی انسان و بویژه بعلت تحولات و تغییرات بلوغ این اهمیت دوچندان می شود.


بررسی وضعیت بهداشت محیط در شهر یاسوج
تن سنجی بهترین و شایعترین روش جهانی ارزیابی و مراقبت رشد و نمو و بهداشت نوجوانی هست.


ارزشیابی قدرت گندزداها و ضد عفونی کننده‌ها در کشور
این پایان نامه بدنبال اجرای طرح بسیج سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول راهنمایی در سال 1378 در شهر تبریز صورت گرفته و اطلاعات تن سنجی 496 دانش آموز دختر و پسر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت تا ضمن توصیف داده ها رابطه جنسیت و فراسنجهای مذکور بررسی و با مقادیر هستاندارد مقایسه گردد.شیوع اضافه وزن، چاقی و لاغری در پسران بیشتر و میامگین قد در دو جنس اختلاف معنی داری دارد.


طراحی و ساخت صافی کیسه‌ای Baghouse و بررسی کاربرد آن در صنایع


بررسی کیفیت شیمیایی ، میکروبی و انگلی آب آشامیدنی شهر یزد


54 out of 100 based on 49 user ratings 974 reviews

رابطه ALA و کوپروپورفیرین با سن و سابقه کارگران در تماس با سرب
بررسی نقش باکتریهای تولیدکننده و اوره آز در سنگهای ادراری
بررسی سوانح ناشی از حوادث در مناطق روستایی تحت پوشش خانه‌های بهداشت در استان آذربایجان‌شرقی
بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر اسهالهای پایدار در کودکان
بررسی وضعیت آلودگی هوا در اطراف جایگاههای نگهداری موقت زباله در بیمارستانها
وضعیت بهداشتی و تغذیه‌ای در بخشهای و روستاهای شهرستان خرم‌آباد
استفاده از پرتو فرابنفش برای گندزدایی فاضلاب
پیش‌بینی و تعیین میزان تری هالومتانها در آب آشامیدنی تهران و بررسی روشهای کنترل آنها
آذربایجان غربی
تاثیر هم اتاقی مادر و نوزاد بر روی برقراری شیردهی
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*