کشت و جداسازی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم بر روی محیط های مختلف و انتخاب بهترین محیط کشت

بررسی آگاهی و نگرش آموزگاران زن دبستانها و دبیرستانهای شهر کرمان نسبت به خودآزمایی پستان
بررسی آگاهی و نگرش کارمندان مرد شهر کرمان نسبت به فاصله‌گذاری بین موالید
تعیین میانگین فاصله بین موالید نزد بهورزان متاهل استان کرمان در 6 ماهه اول در سال 1371
بررسی اثر سیگاری بودن و سیگاری نبودن پزشکان بر نگرش مردم جیرفت نسبت به تواناییهای حرفه‌ای و اعتماد بیمار به پزشک
بررسی نقش آموزش بهداشت در کاهش ژیاردیا در کودکان دبستانی در دو روستای حومه کرمان
بررسی میزان آگاهی مربیان مهد کودکهای شهر کرمان از روشهای C.P.R در افرادی که دچار آسپیراسیون جسم خارجی در راههای هوایی شده‌اند
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

کشت و جداسازی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم بر روی محیط های مختلف و انتخاب بهترین محیط کشت
در این پروژه کشت و جداسازی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم بر روی محیط های مختلف و انتخاب بهترین محیط کشت اون را بررسی نموده ایم.


بررسی میزان آگاهی مربیان بهداشت مدارس شاغل در آموزش و پرورش شهر کرمان پیرامون راههای انتقال و روشهای پیشگیری از بیماری
جهت این کار 70 نمونه ضایعات پوستی بررسی شد که 30 نمونه اون بر پايه آزمایشات مستقیم ووتین و علائم کلینیکی اریتراسما بوده و سپس در 7 محیط مختلف کشت داده شده و در 20 نمونه کورینه باکتریوم مینوتیسیمیوم را جدا نمودیم.


بررسی نگرش پرستاران شاغل در دانشکده پرستاری و مامایی رازی و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به آموزش بیمار توسط پرستار بالینی
لذا نتیجه گرفتیم محیط کشت سلول که جهت ایزوله نمودن باکتری معرفی شد تا از رشد میکروکوکها و باسیلهای گرم منفی ممانعت بعمل آمده و کورینه باکتریوم بصورت کولنیهای درخشان، نیمه شفاف، مرطوب به رنگ خاکستری مایل به سفید بوضوح مشخص میگردد.


بررسی ارتباط با بیماریهای انگلی با نحوه اشتغال کارکنان صنایع پروتئین گوشتی اهواز


بررسی پوشش ایمن‌سازی کودکان 12-24 ماهه استان سمنان در رابطه با دریافت واکسنهای ضروری قبل از یکسالگی


66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews

بررسی شاخصهای جرم بدن
بررسی منابع آلوده کننده هوا در شهر کرمانشاه
بررسی وضعیت بهداشتی کارکنان آشپزخانه‌های مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی کرمانشاه
بررسی وضعیت بهداشتی و تغذیه‌ای کودکان دبستانی شهر کرمانشاه
تاثیر روزه‌داری اسلامی بر سطح گلوگز BUN ، کرآتیتین ، پروتئین تام ، آلبومین ، تری گلیسرید ، کلسترول سرم
تعیین شاخصهای رشد بر اساس قد و وزن در گروه سنی 16-6 ساله شهر سمنان
تعیین شیوع فشارخون و عوامل خطر آن در شهرستان سمنان در سال 1374
تعیین فون و فلور میکروبی در محدوده استخرهای شنا در اهواز
آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان زیر 12 سال مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان شهید فهمیده
اثر درمان هیدروکسی کلروکونین در بیماران مبتلا به قند
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*