بررسی ارتباط اشتغال در حریم میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم با وضعیت سلامت روان


بررسی ارتباط اشتغال در حریم میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم با وضعیت سلامت روان
با توجه به ارتباط بین میدان های الکترومغناطیسی و بروز اختلال در برخی سیستم های بیولوژیک و افزایش گستردگی این میدان ها و به منظور تعیین نقش اشتغال در حریم میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم در سلامت روان، پژوهش حاضر بر روی افراد شاغل ردر مراکز برق فشار قوی شهرستان تهران در سال 1380 انجام پذیرفت.


بررسی منابع آلوده‌کننده آب و خاک استان سمنان فاز دوم
تحقیق به روش همگروهی تاریخی بر روی 101 نفر از شاغلین در حریم میدان مغناطیسی با فرکانس 50 هرتز ناشی ازجریان برق 230 کیلو ولت (گروه مورد) و 101 نفر گروه شاهد شامل کارکنان شاغل در بخش اداری که سابقه کار دربخش فشار قوی را نداشتند، انجام گرفت.


بررسی میزان و دوام آنتی‌بادی بر علیه واکسن هپاتیت B در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت سلامت روان با هستفاده از تست 28-‏‎Ghq‎‏ سه گزینه ای بررسی شد و با هستفاده از نقطه برش 17 ، کسانی که نمره اونها 17 یا بیشتر بود به عنوان مشکوک به عدم سلامتی تلقی و مورد قضاوت آماری برنامه گرفتند.کلیه افراد مورد بررسی (202 نفر) مرد و بالاتر از 18 سال بودند.


تعیین نورموگرامهای قد و وزن در دانش‌آموزان 18-6 ساله شهر اصفهان و مقایسه آن با HSNC (منحنی‌های طبیعی آمریکا)
در گروه شاهد 17 % و در گروه مورد 7/32 % مشکوک به عدم سلامت بوده اند.


بررسی میزان موفقیت طرح تربیتی بهداشتی در مدارس منتخب استان آذربایجان‌شرقی
اشتغال در این میادین شانس بروز اختلال را در نمونه ها به میزان 9/1 برابر افزایش می داد و میزان واقعی اون در جامعه از حداقل 2/1 تا 1/3 برآورد گردید.


بررسی آگاهی مربیان بهداشت مدارس اصفهان نسبت به بیماریهای واگیردار و عفونیی به منظور نیازسنجی
اشتغال در میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم ، شانس بروز عدم سلامت روان را افزایش می دهد.


بررسی اثر نوع اشتغال مادر و برخی از عوامل فردی بر سن و وزن هنگام تولد نوزادان در خانمهای 15-49 ساله مراجعه‌کننده به بیمارستانهای شهر اصفهان
علیرغم اعتبار و پایانی مناسب آزمون ‏‎Ghq‎‏ توصیه می شود مطالعات مشابه همراه با مصاحبه بالینی صورت گیرد.


بررسی برخی عوامل موثر بر وزن‌گیری کودکان کمتر از دو سال زیر صدک پنجاه و بالای صدک پنجاه منحنی رشد در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان سال 1374
با توجه به حساسیت شغلی بالای کارکنان این مراکز و اهمیت سلامت روان جهت عملکرد مناسب توجه به بهداشت روان این افراد و غربالگری و درمان به موقع بیماران پیشنهاد می شود.


بررسی عادات نسخه‌نویسی در پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews