بررسی عوامل زیان‌آور محیط کار و چگونگی سلامت کارگران صنایع نساجی

بررسی میزان فراوانی نسبی آلودگی بادرماتوفیتها و شناسایی عوامل ایتولوژیک کچلی‌ها در مدارس شهر زاهدان
بررسی میزان فلوراید در آب آشامیدنی شهر یاسوج
بررسی میزان گرایش به استعمال سیگار و علل مرتبط به آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی وضعیت اطلاعات تولیدشده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان 1373-1377
بررسی وضعیت بهداشت عمومی مدارس ابتدائی، راهنمایی شهرستان نیریز در منطقه آباده تشک ، سال تحصیلی 1376-77
بررسی وضعیت کیفی آب آشامیدنی در پادگانهای نزاجا در تهران
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی عوامل زیان‌آور محیط کار و چگونگی سلامت کارگران صنایع نساجی
هدف کلی ازاجرای این طرح مشخص کردن شرایط زیان آور محیط کار واندازه گیری اونها در کلیه قسمتهای کارخانه و بررسی اثرات یک یک اونها برروی سلامتی هرفردکارگری که با این شرایط سرکاردارد میباشد.برای نیل به این هدف نکات زیرباید موردنظر قرارگرفته واجرا شود-1: بررسی اثرصدا برروی شنوائی کارگران وتعیین میزان افت شنوائی -2.


تعیین وضعیت آموزش بهداشت مردم در منطقه شمالغرب تبریز
بررسی اثر گردوغبارهای مختلف (پنبه -دیسکوز-مخلوط پنبه ودیسکوز- سایر الیاف مصرفی )برروی دستگاه تنفسی کارگران -3.


تعیین وضعیت بهداشت در منطقه تحت پوشش شبکه جامع بهداشت و درمان منطقه شمالغرب تبریز 77-78
بررسی اثر موادشیمیائی مختلف مصرفی دررنگرزی و سایر قسمتها برروی سلامت کارگران -4 بررسی اثر شرایط محیط کار نظیر گرما،رطوبت و نور برروی بازده کار-5.


روش کمی جهت ارزشیابی رضایت بیماران از پزشکان متخصص در شیراز
بررسی اثر شرایط محیط کار نظیر گرما رطوبت ونور برروی بوجود آمدن حوادث ناشی ازکار-6.


مقایسه اثر صابون و الکل بر روی باکتریهای پاتوژن دست
ارزشیابی بازده کار کارگران باسنگینی شدید شنوائی -7.


وضعیت موجود جمعیت و محیط در منطقه تحت پوشش شبکه جامع شمال‌غرب تبریز
مطالعات مهندسی انسانی درکارگران نساج-8.


تکمیل بانک اطلاعاتی گازهای شیمیایی با استفاده از مقالات منتشر شده تا پایان سال 1988
بررسی تسهیلات وخدمات بهداشتی ،درمانی وحفاظتی کارگران .


اندازه‌گیری گاز منوکسیدکربن حاصل از وسایل گرمایی بدون دودکش در خوابگاههای دخترانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان


بررسی ارتباط بین PAHS ترکیبات آروماتیک چند حلقه‌ای و فلزلت سنگین در اتمسفر شهر اصفهان در سال 1379


60 out of 100 based on 45 user ratings 320 reviews