بررسی بهداشت عمومی دندانپزشکی در ایران


بررسی بهداشت عمومی دندانپزشکی در ایران
دراین طرح،مطالعات زیرانجام می گیرد: مطالعه و ارزشیابی مجدد بررسی های مجدد بررسی های انجام شده قبلی در ایران .


مقایسه اثر صابون و الکل بر روی باکتریهای پاتوژن دست
بوجود آوردن یک پایه صحیح در بررسی وقوع و شیوع پوسیدگی های دندانی در افراد جوان اجتماع و چگونگی پیشرفت اون .


وضعیت موجود جمعیت و محیط در منطقه تحت پوشش شبکه جامع شمال‌غرب تبریز
بوجودآوردن وکاربرد یک روش هستاندارد بین المللی اپیدمیولوژی درپوسیدگی های دندانی برای ارزیابی شاخص .


تکمیل بانک اطلاعاتی گازهای شیمیایی با استفاده از مقالات منتشر شده تا پایان سال 1988
تعیین و تشخیص گروه های سنی و محل‌های موردنظر برای انجام پژوهش‌های وسیع‌تر و دقیق‌تر بعدی .


اندازه‌گیری گاز منوکسیدکربن حاصل از وسایل گرمایی بدون دودکش در خوابگاههای دخترانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
هستفاده از همکاری های بین المللی در بررسی محیطهای زیست انسانی و بهداشت همگانی جامعه ایرانی و درصورت ایجاب پیشنهاد و عرضه روش‌های علمی و عملی پیشگیری از اون .


بررسی ارتباط بین PAHS ترکیبات آروماتیک چند حلقه‌ای و فلزلت سنگین در اتمسفر شهر اصفهان در سال 1379


بررسی الگوهای سوانح در کودکان زیر 15 سال سانحه دیده استان مازندران در سال 1378-1379


72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews

بررسی تاثیر مواجهه غیرارادی با دود سیگار بر بروز CHD در زنان غیرسیگاری شهر همدان
بررسی روند رشد گفتار یک مورد چهارقلوئی از 24 تا 48 ماهگی
بررسی شیوع آلودگی به انگلهای روده‌ای در شهرستان سبزوار و مقایسه روشهای تشخیص آزمایشگاهی مستقیم با روش تغلیظ
بررسی کارآئی راکتور جریان افقی یا بستر لجن ثابت بیهوازی (HAIS) در تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی یا استفاده از سوبستره سنتیک و مقایسه آن با راکت
بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهر یاسوج
بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان بهداشتی از نحوه پیشگیری هپاتیت B در شهر لار
بررسی میزان بروز حوادث در جمعیت دانش‌آموزان مدارس ابتدای شهرستان همدان در سال تحصیلی 1377-1378
بررسی میزان سوانح در دانش‌آموزان مدارس ابتدائی دولتی شهر خرم‌آباد در سا 1377-1378
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*