بررسی کمی و کیفی مواد زائد صنعتی در شهرستان سمنان

بررسی آلودگی شپش در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی روستاهای کاشان سال 77-78
بررسی اثرات کارآموزی و کارورزی بهداشت دانشجویان (در شبکه‌های شهرستانی) روی نحوه ویزیت آنها از بیماران در درمانگاههای دانشگاه در دوره کارور
بررسی ارتباط وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س ) با پیشرفت تحصیلی آنان در شیراز 78-79
بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر افزایش آگاهی و عملکرد معلمین مدارس در زمینه پیشگیری از اکسید ژیاردیا
بررسی تجمع فلزات در جامدات قابل ته‌نشینی بالا دست و پایین دست رودخانه
بررسی شیوع آنمی فقر آهن در دختران دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر کاشان سال تحصیلی 75-76
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی کمی و کیفی مواد زائد صنعتی در شهرستان سمنان
اهداف کلی طرح : 1 - بررسی اقدامات انجام شده در داخل و خارج از کشور در ارتباط با مواد زائد صنعتی 2 - تهیه پرسشنامه مناسب و تعیین وضعیت موجود درشهرستان سمنان 3 - برآورد کمیت و کیفیت مواد زائد صنعتی درشهرستان سمنان 4 - تعیین کمیت و کیفیت مواد زائد صنعتی در کارگاههای نمونه 5 - ارائه راه حل و پیشنهاد

بررسی عوامل موثر در عدم همکاری پزشکان در مورد گزارش‌دهی موارد بیماریها در استان چهارمحال و بختیاری


72 out of 100 based on 27 user ratings 302 reviews

بررسی کیفیت میکروبی آب شبکه توزیع شهرستان کاشان در سال 77-78
بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی دبیرستانهای کاشان پیرامون ایدز در سال تحصیلی 79-80
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاههای کاشان در مورد ایدز در سال 79
بررسی میزان آگاهی کارکنان بهداشتی در مورد شیوه‌های سالم‌سازی آب آشامیدنی پس از وقوع بلایای طبیعی
بررسی میزان آگاهی معلمین مدارس ابتدایی دخترانه شهر کاشان نسبت به بهداشت دانش‌آموزان
بررسی میزان آگاهی و عملکرد افراد 20-65 ساله شهر کرمان در رابطه با بهداشت دوره سالمندی
بررسی میزان آلودگی هوای شهر کاشان به مونواکسیدکربن در سال 78
بررسی میزان سولفور دی‌اکساید هوای شهر کاشان در سال 79
بررسی میزان فلوئور منابع آبهای آشامیدنی شهرستان کاشان در سالهای 77-78
بررسی میزان مراجعه مددجویان به مراکز بهداشتی، درمانی منطقه فسا
بررسی میزان مواد قابل بازیافت در زباله‌های شهر کاشان 78-79
بررسی میزان مواد قابل بازیافت در زباله‌های شهر کاشان سال 78-79
بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی معتادان بخش لاشار شهرستان نیکشهر و مقایسه آن با افراد عادی
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*