طرح مطالعاتی بررسی وضعیت کیفی و کمی آب مشروب و روشهای گندزدایی بر اساس اجتماعات کوچک در استان


طرح مطالعاتی بررسی وضعیت کیفی و کمی آب مشروب و روشهای گندزدایی بر اساس اجتماعات کوچک در استان
هستان سیستان و بلوچستان دارای اجتماعات کوچک روستایی فراوان هست هستفاده از منابع بهداشتی آب و تامین کیفیت آب مشروب حائز اهمیت هست .


بهترین شیوه ارائه خدمات بهداشتی-درمانی به مردم در قبل، هنگام و بعد از بروز بلایای طبیعی
از منابع آب موجود در منطقه تعداد معین و مشخص نمونه‌گیری انجام میگیرد نمونه به آزمایشگاههای محل برده می‌شود و از نظر آلودگیهای میکروبی - شیمیایی - مورد آزمایش برنامه می‌گیرند برپايه نتایج حاصل از آزمایشات مطالعات روی تکنیکهای گذران دنبال خواهد شد

جمع‌آوری اطلاعات کشوری، منطقه‌ای و جهانی در خصوص کاهش اثرات بلایای طبیعی


72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews

شناسایی معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی استان
مطالعه الگوی رشد دختران 11-19 سال در شهر زاهدان
مطالعه سبک زندگی مرتبط با وضعیت سلامتی در خانوارهای جامعه شهری اهواز در سال 1378
مقایسه الگوی عملکرد خانواده معتادین خود معرف مرکز تحقیقات و ترک اعتیاد اصفهان با عملکرد خانواده غیرمعتادین
مقایسه فراوانی اقدام به خودکشی (مسمومیت عمدی) در ماههای مختلف قمری در افراد مراجعه‌کننده به بخش مسمومین بیمارستان نور در سالهای 1405-1412 قمری
مقایسه نظرات بیماران و پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه استفاده از امکانات موجود در بیمارستان جهت اجرا موازین شرع
ارزشیابی خدمات خانه‌های بهداشت کارگری در سال 74
اندازه‌گیری میزان فلوراید آب آشامیدنی شهر یاسوج
بررسی آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی شهر یاسوج
بررسی آلودگی به شپش در مدارس ابتدایی کاشان در سال 76
بررسی آلودگی صوتی در صنایع یاسوج
بررسی اثر آموزش بهداشت در نتیجه درمان اکسیورزیاریس در مهد کودکهای کاشان
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*