بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارخانه‌های صنعتی تهران


بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارخانه‌های صنعتی تهران
بمنظور کمک به برنامه‌ریزی بهداشت حرفه‌ای و حفاظت صنعتی در کارخانه صنعتی ضروری هست که از وضعیت موجود اطلاع کافی در اختیار باشد.


مقایسه الگوی عملکرد خانواده معتادین خود معرف مرکز تحقیقات و ترک اعتیاد اصفهان با عملکرد خانواده غیرمعتادین
1 - بررسی وضعیت بهداشت حرفه‌ای از نظر مسائل صدا ، نور ، گردوغبار ، تهویه صنعتی ، مسائل ارگونومی و غیره 2 - بررسی وضعیت ایمنی از نظر بکارگیری دانش فنی و وسایل مورد نیاز بر حسب کارخانه‌های مختلف 3 - بررسی نیاز کارخانه‌ها در رابطه با مسائل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای 4 - بررسی نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای و بکارگیری کادر متخصص در کارخانه‌های مختلف 5 - بررسی نحوه بکارگیری وضعیت خدمات ایمنی و کادر فنی در کارخانه‌های مختلف

مقایسه فراوانی اقدام به خودکشی (مسمومیت عمدی) در ماههای مختلف قمری در افراد مراجعه‌کننده به بخش مسمومین بیمارستان نور در سالهای 1405-1412 قمری


60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews

مقایسه نظرات بیماران و پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه استفاده از امکانات موجود در بیمارستان جهت اجرا موازین شرع
ارزشیابی خدمات خانه‌های بهداشت کارگری در سال 74
اندازه‌گیری میزان فلوراید آب آشامیدنی شهر یاسوج
بررسی آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی شهر یاسوج
بررسی آلودگی به شپش در مدارس ابتدایی کاشان در سال 76
بررسی آلودگی صوتی در صنایع یاسوج
بررسی اثر آموزش بهداشت در نتیجه درمان اکسیورزیاریس در مهد کودکهای کاشان
بررسی ادغام بهداشت روانی در PHC
بررسی سن منارک و ارتباط آن با گروههای خونی در شهر همدان
بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان سال1379
بررسی میزان اجزا بازیافتی و اهمیت اقتصادی زباله‌های خانگی روستاهای کاشان
بررسی وضعیت خانه‌های بهداشت کار در شهر کاشان
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*