بررسی نگرش زوجهای نابارور مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات ناباروری یزد پیرامون فرزند خواندگی

مطالعه سبک زندگی مرتبط با وضعیت سلامتی در خانوارهای جامعه شهری اهواز در سال 1378
مقایسه الگوی عملکرد خانواده معتادین خود معرف مرکز تحقیقات و ترک اعتیاد اصفهان با عملکرد خانواده غیرمعتادین
مقایسه فراوانی اقدام به خودکشی (مسمومیت عمدی) در ماههای مختلف قمری در افراد مراجعه‌کننده به بخش مسمومین بیمارستان نور در سالهای 1405-1412 قمری
مقایسه نظرات بیماران و پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه استفاده از امکانات موجود در بیمارستان جهت اجرا موازین شرع
ارزشیابی خدمات خانه‌های بهداشت کارگری در سال 74
اندازه‌گیری میزان فلوراید آب آشامیدنی شهر یاسوج
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی نگرش زوجهای نابارور مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات ناباروری یزد پیرامون فرزند خواندگی
دراین پژوهش قصد براون هست که نظریات زنان و مردان نابارور در حیطه‌های فرزندخواندگی و پذیرش فرزند خوانده و مشکلات و موانع موجود آزمون شود.


بررسی آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی شهر یاسوج
خصوصا مشکلات فعلی در مملکت ما در ارتباط با فرزند خواندگی و تعداد زیاد زوجهای نابارور و به همان نسبت کودکان بی‌سرپرست در این پژوهش از 300 زوج نابارور بصورت مصاحبه حضوری پرسشنامه تکمیل می‌گردد.


بررسی آلودگی به شپش در مدارس ابتدایی کاشان در سال 76
تعیین نسبت نمونه‌ها بستگی به اشکال در مرد یا زن و یا هر دو و اشکال دیگر مسئله دارد از اهداف جزیی این تحقیق می‌توان بررسی میزان رضایت فرد نابارور و یا همسر او از پذیرش فرزند خوانده را نام برد

بررسی آلودگی صوتی در صنایع یاسوج


86 out of 100 based on 86 user ratings 386 reviews

بررسی اثر آموزش بهداشت در نتیجه درمان اکسیورزیاریس در مهد کودکهای کاشان
بررسی ادغام بهداشت روانی در PHC
بررسی سن منارک و ارتباط آن با گروههای خونی در شهر همدان
بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان سال1379
بررسی میزان اجزا بازیافتی و اهمیت اقتصادی زباله‌های خانگی روستاهای کاشان
بررسی وضعیت خانه‌های بهداشت کار در شهر کاشان
تامین آب آشامیدنی روستائی
اثربخشی ادغام برنامه بهداشت روانی در سیستم شبکه بهداشت شهری
بررسی اپیدمولوژیکی و آزمایشگاهی 3 گونه عقرب‌زدگی در استان خوزستان
بررسی اپیدمولوژی و عوامل خطر استئوپروز در زنان 60-40 ساله شهر تهران
بررسی اپیومیولوژیکی حوادث در افراد کمتر از 15 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستانهای اهواز
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*