بررسی HBS Antibody در گروههای high risk که واکسینه شده‌اند و مقایسه آن با گروهی که واکسینه نشده‌اند و بررسی میزان eficacy واکسن در گروه مورد مطالعه


بررسی HBS Antibody در گروههای high risk که واکسینه شده‌اند و مقایسه آن با گروهی که واکسینه نشده‌اند و بررسی میزان eficacy واکسن در گروه مورد مطالعه
اهداف اصلی طرح : هدف کلی بررسی HBS AG Antibody در گروههای High Risk که واکسینه شده‌اند و مقایسه اون با گروهی که واکسینه نشده‌اند و بررسی میزان eficacy واکسن در گروه مورد مطالعه اهداف جزیی : 1 - بررسی Abهای ضد اونتی‌ژنی سطحی هپاتیت B در افراد واکسینه High Risk 2 - بررسی Abهای ضد اونتی‌ژنی سطحی هپاتیت B در افراد غیرواکسینه High Risk 3 - بررسی Ag سطحی هپاتیت B در افراد High Risk 4 - مقایسه نتایج شماره 1 با هستانداردهای ارائه شده و سایر تحقیقات مشابه

بررسی اثر آموزش بهداشت در نتیجه درمان اکسیورزیاریس در مهد کودکهای کاشان
نمایه ها:


72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews

بررسی ادغام بهداشت روانی در PHC
بررسی سن منارک و ارتباط آن با گروههای خونی در شهر همدان
بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان سال1379
بررسی میزان اجزا بازیافتی و اهمیت اقتصادی زباله‌های خانگی روستاهای کاشان
بررسی وضعیت خانه‌های بهداشت کار در شهر کاشان
تامین آب آشامیدنی روستائی
اثربخشی ادغام برنامه بهداشت روانی در سیستم شبکه بهداشت شهری
بررسی اپیدمولوژیکی و آزمایشگاهی 3 گونه عقرب‌زدگی در استان خوزستان
بررسی اپیدمولوژی و عوامل خطر استئوپروز در زنان 60-40 ساله شهر تهران
بررسی اپیومیولوژیکی حوادث در افراد کمتر از 15 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستانهای اهواز
بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و عملکرد متصدیان تهیه و توزیع فروش مواد غذایی
بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر افزایش آگاهی و عملکرد معلمین مدارس و زمینه پیشگیری از اکسیوروژیاردیا
بررسی تاثیر حاملگی ناخواسته بر شیردهی مادران طی سه ساعت اول بعد از زایمان و آپگار هنگام تولد
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*