بررسی مقایسه‌ای نیازهای آموزشی بیماران تحت همودیالیز از دیدگاه بیماران و پرستاران

اعتبارسنجی ترجمه فارسی پرسشنامه Fibromyalgia Impact Questionnaire
تاثیر مدل مراحل تغییر (TTM) در اتخاذ فعالیت های فیزیکی مناسب در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دهاقان در سال 89-1388
بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی شهرستان محمودآباد
ماندگاری باکتری های پروبیوتیک و تاثیر آنها بر خواص کیفی پنیر سفید ایرانی فراپالایش
اثر مهاری لاکتوباسیلوس کازئی و اسانس پونه کوهی بر استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز در طی تولید و نگهداری پنیر سفید ایرانی
ارایه روش جامع ارزیابی و مدیریت ریسک شبکه خطوط لوله ارتباطی پتروشیمی (خوراک-محصول)
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی مقایسه‌ای نیازهای آموزشی بیماران تحت همودیالیز از دیدگاه بیماران و پرستاران
آموزش بیمار یک عمل مستقل پرستاری هست که نیاز بدقت دارد.


ارزیابی اثرات بهداشتی (مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی و تنفسی) منتسب به آلودگی هوای شهر تهران (1385)
این پژوهش یک مطالعه توصیفی هست .


ارزیابی کارائی مدل بزنف در ارتقاء وضعیت سلامت بیماران مبتلا به سرطان شهرستان سنندج در سال 86
که به منظور بررسی مقایسه‌ای نیازهای آموزشی بیماران تحت درمان همودیالیز از دیدگاه بیماران و پرستاران انجام شده هست .


بررسی فنی و اقتصادی کارخانه بیوکمپوست خمین و مقایسه آن با کارخانه کمپوست تهران
نمونه این پژوهش بر روی 40=n1 نفر کلیه پرستاران شاغل در بخش دیالیز و پیوند کلیه 40=n2 نفر از بیماران مراجعه‌نماينده به بخش دیالیز انجام گرفت .


کلون کردن، بیان و خالص سازی آنزیم پروکیموزین بزی
لوازم گردآوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته‌ای بر پايه مقیاس سه درجه‌ای لیکرت بود.


تاثیر الگوی پرسید-پروسید با ترکیب مدل اعتقاد بهداشتی و تئوری خودکارآمدی به منظور افزایش زایمان طبیعی در زنان نخست زا
تجزیه و تحلیل داده‌ها با هستفاده از روش آماری آزمون t و X2 (کای دو) انجام شد.


بررسی ارتباط بین شاخص بارتل و برون ده کلینیکی در بیماران سالمند مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در خلال چهار هفته، د
در نمره‌گذاری نیازهای آموزشی بین گروه بیماران و پرستاران هیچ تفاوت معنی‌داری وجود نداشت .


ارزیابی و کنترل صدای ناشی از اگزوز موتور سیکلت
اما پس از همسان نمودن دو گروه بر پايه سن درد و مورد یعنی علائم بیماری کلیوی با میانگین (2/74+-0/44) P<0/01 و مراقبت در حین عفونت با میانگینP<0/01(2/57+-0/56)، پرستاران و در یک مورد یعنی غذاهای مجازP<0/01 (2/03+-0/89) بیماران بیشتر نیاز به آموزش احساس می‌کردند یافته‌های این پژوهش می‌تواند در جهت آموزش پرستاران و بیماران بخش دیالیز کمک نماينده باشند.


ارزیابی رفتارهای ناامن در کارگران پالایشگاه نفت کرمانشاه و ارائه راهکارهای کنترلی54 out of 100 based on 49 user ratings 74 reviews

بررسی نحوه رفت و آمد به مدرسه و ایمنی حمل و نقل دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 87-86 و ارائه چک لیست ایمنی حم
بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی برسید در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو
بررسی ارتباط بین آلودگی‌های صوتی و استفاده از گوشی با سلامت روانی و جسمانی کارکنان کارخانه نورد لوله اهواز اسفند 86 لغایت اسفند 87
بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی پرسید در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از بیماری های آمیزشی توسط زنان آسب پذیر مراکز کاهش آسیب تحت پوشش معاونت ب
تاثیر مدل توانمندسازی بلوم bloom در ارتقاء مهارتهای زندگی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان در شهرستان جهرم سال تحصیلی 89-88
بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با افسردگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان در سال 1386
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*