بررسی رعایت استاندارهای پیشگیری از عفونت در اتاق عمل بیمارستانهای استان لرستان


بررسی رعایت استاندارهای پیشگیری از عفونت در اتاق عمل بیمارستانهای استان لرستان
این پژوهش یک مطالعه توصیفی هست که به منظور تعیین چگونگی رعایت هستاندارهای پیشگیری از عفونت در اتاق عمل بیمارستانهای هستان لرستان در سال 1376 انجام گرفته هست .


بررسی روابط تغذیه - شرایط اجتماعی اقتصادی و رشد در پسران سنین دبیرستانی تهران
در این بررسی، کلیه بیمارستانهای دارای تخت جراحی که شامل 5 بیمارستان دولتی، 3 بیمارستان خصوصی، 1 بیمارستان تامین اجتماعی و 1 بیمارستان خیریه (در مجموع 5 بیمارستان غیردولتی) بعنوان نمونه‌های مورد پژوهش تحت بررسی برنامه گرفته‌اند.


بهداشت و حفاظت کارگران در صنایع رنگ کاری
در کل بیمارستانهای 978 تخت جراحی وجود دارد که 643

بررسی اثر مواد شیمیایی مختلف در از بین بردن تخم انگلهای روده‌ای در (کرمهای منتقله از خاک) مراحل مختلف فاضلاب اصفهان


78 out of 100 based on 33 user ratings 158 reviews

بررسی تغییرات مس در دوران بارداری
حوادث ناشی از کار و بررسی آن در صنایع کوچک اصفهان و ارائه طرق پیشگیری
بررسی سرولوژی لیشمانیوز جلدی بروش ایمونوفلوئورسانس
مطالعه سوشهای استافیلوکوک ارئوس از لحاظ تغییر فاژ تایپ بعد از 10 - 5 سال و عکس‌العمل این سوشها در مقابل هفت فاژ جدید
فلوئور و بهداشت دندان در بررسی شیمیایی آب بوشهر و برازجان
مسائل بهداشتی و تاثیر روشهای مختلف کشتاری برروی دام در کشتارگاه تهران
بررسی وضع اقتصادی و اجتماعی در رابطه با وضع تغذیه در روستای محمدآباد ساوجبلاغ
فاضلاب دباغی
بیسکویت‌سازی و شرایط بهداشتی آن
تاثیر پودرهای رختشوئی در روی سپتیک نازک
بررسی مسائل بهداشتی و حفاظتی کارگران کارخانه‌های شیشه‌سازی
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*