بررسی روند رشد گفتار یک مورد چهارقلوئی از 24 تا 48 ماهگی


بررسی روند رشد گفتار یک مورد چهارقلوئی از 24 تا 48 ماهگی
با توجه به اهمیت رشد فرمودار در ایجاد ارتباط با همنوعان و اینکه در این زمینه پژوهشی در ایران بصورت طولی صورت نگرفته هست و با توجه به نوع چهارقلو (دوقلوی همسان و غیرهمسان) و حذف متغیرهای مخدق‌نماينده (ثابت بودن شرایط و شرایط محیطی، اقتصادی، فرهنگی و ...) و همکاری والدین در جامعه ایرانی انجام چنین پژوهشی ضروری به نظر می‌رسد.


مسائل بهداشتی ناشی از کاربرد حلال‌ها در صنایع مختلف
اهداف طرح: بررسی روند رشد فرمودار در کودکان چهارقلو.


مقایسه و ارزشیابی نتایج آنتی‌بیوگرام بطور مستقیم و پس از جدا نمودن باکتری در عفونتهای ادراری
اهداف اختصاصی: 1) تعیین نوع واژگان بیانی در کودکان چهارقلو (24-36) ماهگی و مقایسه اونها در این کودکان با یکدیگر.


سیر آموزش مسائل جنسی در دنیای امروز
2) تعیین ساختار جملات و تعیین نوع صافت ، قیود، ضمایر، حروق اضافه در این کودکان (37-48) ماهگی.


بررسی آماری معتادین به تریاک در شهر نوشهر
فرضیات : اهداف فرعی طرح: 1) نوع واژگان بیانی این کودکان چهارقلو چقدر هست ؟ 2) ساختار جملات در کودکان چهارقلو (37-48) ماهگی چگونه هست ؟ روش اجرای طرح: اطلاعات واژگانی بیانی بصورت چک لیست تهیه شده توسط مادر و همکاران کارشناس فرموداردرمانی جمع‌آوری می‌شود که از این طریق نوع واژگان بیانی در گروههای خاص تعیین می‌شود جهت تعیین ساختار و نوع کلمات دستوری از طریق ضبط صدا و واج‌نویسی هستفاده می‌شود.


جدا کردن درماتوفیت‌ها از وسایل بیماران


مطالعه بیولژی مگس حلزون‌کش در شمال ایران


66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews