بررسی اثرات کارآموزی و کارورزی بهداشت دانشجویان (در شبکه‌های شهرستانی) روی نحوه ویزیت آنها از بیماران در درمانگاههای دانشگاه در دوره کارور


بررسی اثرات کارآموزی و کارورزی بهداشت دانشجویان (در شبکه‌های شهرستانی) روی نحوه ویزیت آنها از بیماران در درمانگاههای دانشگاه در دوره کارور
مقدمه: این تحقیق به منظور بررسی کارآموزی و کارورزی بهداشت دانشجویان (در شبکه شهرستانی) روی نحوه ویزیت اونها از بیماران در درمانگاههای دانشگاه در دوره کارورزی اطفال، طراحی شده هست .


مطالعه گنوکوک و بررسی حساسیت سوشهای ایزوله شده نسبت به آنتی‌بیوتیک و سولفامیدها
مواد و روشها: مطالعه توصیفی تحلیلی با روش نمونه‌گیری سرشماری روی 300 نفر، کارورزان دو دوره انجام شد.


کمبود اسید فولیک و عوارض ناشی از آن در زنان باردار
گروه مورد، 100 نفر که دوره فوق را گذرانده و 300 نفر بعنوان شاهد انتخاب شدند.


آلودگی کلی میکروبی گوشت و وسایل کار در قصابیهای تهران
اطلاعات مربوط به تغییر عملکرد اونها هنگام برخورد با کودکان توسط مشاهده و لوازم چک لیست گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.


بررسی اثر کمبود پروتئین کالری برروی دستگاه مصونیت موش سوری
نتایج: عملکرد کارورزان دو گروه، در زمینه‌های توجه به شرایط خطر، پیشگیری، ارتقا سلامت و هستفاده از نظام ارائه خدمات برای کودکان مراجعه‌نماينده، تفاوت آماری معنی‌داری، داشت ولی در زمینه درمان مناسب بیماریها این اختلاف معنی‌دار نبود.


تجزیه و تحلیل امور قضایی مرتبط با خدمات درمانی و نحوه اتخاذ تصمیم سازمان نظام پزشکی در این زمینه


بررسی خدمات دندان پزشکی در تهران


54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews

بررسی شیوع و فاکتورهای مساعدکننده ازدیاد فشار خون شریانی
مقایسه آماری مبتلایان به بیماریهای عفونی میکروبی در مناطق بیمه‌های اجتماعی با استفاده از روشهای تجزیه واریانس کیفی
مالچای نفتی کاربرد آنها در زمینه مسائل زیر 1. - تثبیت کردن شنهای روان جهت جلوگیری از آلودگی هوا 2 - ازدیاد ذخیره آب در خاک جهت جنگل کاری دیم
بررسی حوادث ناشی از کار
بررسی امر حفاظت و بهداشت در خمکاریهای تهران
مطالعه درباره توکسوکاراگانیس و توکساسکاریس در شهر تهران
بررسی رشد و نمو کودکان تا 2 سال در مناطق شهسوار و پهلوی
اپیدمیولژی دیابت
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*