ارزیابی مدیریت اجرایی زباله در بیمارستان های آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (1386)

رابطه پیشرفت برنامه‌های آموزش بهداشت با شناخت فرهنگ
بیلارزیوز و درمان آن در منطقه خوزستان
خالکوبی و ارتباط آن با آنتی‌ژن استرالیایی
پروژه بیسکویت غنی شده در محله جوادیه تهران
بررسی اپیدمیولوژی سل ریوی در منطقه رودسر "استان گیلان"
بررسی آموزش بهداشت در مدارس ابتدایی تهران
بررسی فلبوتومینه‌های مشرق ایران
راتهای ایران - اهمیت بهداشتی و مبارزه با آنها
بررسی خدمات زایشگاهی
پنوموکونیوز (بررسی بیماریهای ریوی ناشی از گرد و غبار و راههای پیشگیری از آن)
ید در آب خوراکی مناطق شهریار و طالقان و اثرات بهداشتی آن
بررسی تکنیکهای جدا کردن، شناسایی و تعیین مقدار حشره‌کشهای کلره بطریقه Thin - Layer Chromatography
بررسی وضع آهن در زنان باردار
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*