طراحی مدل آموزش بهداشت در پیشگیری ازانفارکتوس مجدد میوکارد (بار دوم) برای بیماران مبتلا به عروق کرونرقلب


طراحی مدل آموزش بهداشت در پیشگیری ازانفارکتوس مجدد میوکارد (بار دوم) برای بیماران مبتلا به عروق کرونرقلب
مهمترین علت مرگ در کشورهای پیشرفته صنعتی و ایران بیماریهای کرونرقلب می‌باشند.


بررسی ارتباط اشتغال در حریم میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم با وضعیت سلامت روان
موضوع این مطالعه طراحی مدل آموزش بهداشت در پیشگیری ازانفارکتوس مجدد میوکارد (بار دوم) برای بیماران مبتلا به عروق کرونرقلب می‌باشد.


تغییرات دما، بیماریها و مرگ و میر
هدف کلی این پژوهش تعیین الگوی آموزشی مناسب ، و انطباق‌اون با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه پژوهش می‌باشد،ضمنا" تعیین میزان تاثیر الگوی آموزشی در کاهش سکته بار دوم در گروه‌آزمون نیز از اهداف دیگر این مطالعه محسوب می‌گردد.


واکسنهای ژنتیکی
این بررسی از نوع‌همگروهی (مورد شاهدی) تجربی (آینده‌نگر) می‌باشد.


تحلیل هزینه خدمات بهداشتی درمانی در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان زنجان
جامعه پژوهش شامل کلیه‌بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بار اول که به بیمارستان قلب شهیدرجایی شهرستان تهران مراجعه می‌نمایند.


آلودگی میکروبی بستنی های سنتی و آب میوه های دست ساز (آب هویج و شیر نارگیل) در واحد های صنفی قنادی و آب میوه فروشی در تهران
تعداد نمونه با هستفاده از روش آماری‌برنولی برای هر دو گروه مورد مطالعه 207 نفر برآورد شده هست .


اضافه وزن و چاقی
فرضیه‌اصلی این پژوهش عبارت هست از اینکه مدل انتخابی آموزش بهداشت پس‌از انطباق با جامعه پژوهش میزان وقوع سکته‌های مجدد (بار دوم) را درخاتمه ماه اول پس از اجرای برنامه آموزشی در گروه آزمون در مقایسه باگروه کاهش میدهد.


کنترل عفونت بیمارستانی
مهمترین نتایج حاصله بدینبرنامه می‌باشد.


بررسی ارتباط کمپیلوبه‌کتوژژونی با اسهال‌های عفونی در استان گیلان HCA - Typiny افراد مبتلا به آرتریت پس از ابتلا به کمپیلوباکتر و ارتباط با زخم‌
پس از اجرای‌برنامه آموزشی در گروه آزمون، میزان شیوع سکته مجدد در این گروه 2ˆ12% و در گروه گواه 8ˆ21 % بوده هست .

میزان تغییرات در گروه آزمون‌نسبت به گروه مورد 4ˆ56 % می‌باشد.

لذا مدل طراحی شده HBM آموزش‌بهداشت به میزان قابل ملاحظه‌ای وقوع سکته‌های مجدد را در گروه آزمون‌کاهش داده هست .

مردان 58 % کل مبتلایان به سکته قلبی بار اول راتشکیل می‌دهند، در نتیجه احتمال ابتلا زنان به سکته‌های قلبی کمی پایین‌تراز مردان هست .

ضمنا" میزان شیوع سکته‌های مجدد برای زنان و مردان بطورمتوسط 09ˆ16 % در جامعه پژوهش برآورد شده هست .
60 out of 100 based on 35 user ratings 410 reviews