بررسی مقایسه‌ای تاثیر آموزش به روشهای Workshop و غیرحضوری بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان شهرستانهای اردستان و نائین در مورد تغذیه کودکا


بررسی مقایسه‌ای تاثیر آموزش به روشهای Workshop و غیرحضوری بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان شهرستانهای اردستان و نائین در مورد تغذیه کودکا
این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی هست که میزان تاثیر دو روش آموزشی Workshop و غیرحضوری را بر آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان شهرستانهای اردستان و نائین در زمینه تغذیه کودکان زیر دو سال را با یکدیگر مقایسه می‌نماید.در این پژوهش بهورزان شهرستان اردستان که 40 نفر بودند به روش کارگاه آموزشی (Workshop) تحت آموزش برنامه گرفتند (جمعا" 4 جلسه) و بهورزان شهرستان نائین که 42 نفر بودند بصورت غیرحضوری (جزوه آموزشی) مورد آموزش برنامه گرفتند.روش انجام مطالعه بدین نحو بود که ابتدا میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان در زمینه تغذیه کودکان زیر دو سال در دو شهرستان با کمک پرسشنامه و چک لیست بطور هموقت سنجیده شد و سپس برنامه آموزشی که برپايه یافته‌های اولیه تهیه شده بود در دو شهرستان هموقت به اجرا درآمد و سپس گذشت یک ماه میزان آگاهی و نگرش افراد مجددا" جمع‌آوری گردید و سپس گذشت 3 ماه از شروع جلسات آموزشی میزان عملکرد اونها نیز سنجیده شد.یافته‌های پژوهش نشان داد که بین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد قبل و سپس آموزش در گروه کارگاه آموزشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و در گروه غیرحضوری تنها بین نمرات آگاهی و نگرش قبل و سپس آموزش تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید.فرمودنی هست که دو گروه مورد بررسی از نظر سن، جنس ، وضعیت تاهل، سابقه خدمت و میزان سواد همسان بودند به همین جهت برای پژوهشگر این امکان بوجود آمد که بتواند تاثیرات دو روش آموزشی را با یکدیگر مقایسه نماید.با انجام این مقایسه چنین مشخص شد که تاثیر روش کارگاه آموزشی (Workshop) در همه موارد بیشتر از روش غیرحضوری بوده هست .


کنترل عفونت بیمارستانی


بررسی ارتباط کمپیلوبه‌کتوژژونی با اسهال‌های عفونی در استان گیلان HCA - Typiny افراد مبتلا به آرتریت پس از ابتلا به کمپیلوباکتر و ارتباط با زخم‌


86 out of 100 based on 86 user ratings 386 reviews

بررسی بیماری‌های تاولی و پمفیکوس در گیلان
بررسی آماری بیماری‌های جلدی در گیلان
بیماریابی بیماران دریچه‌ای رماتیسمال قلب در مدارس رشت و پی‌گیری بیماران
بررسی وزن نوزادان در جامعه شهری و روستایی باختران
مطالعه اپیدمیولوژیکی کیست هیداتیک در انسان ، دام‌های ذبح شده و آلودگی سگ به کرم بالغ و برآورد زیان‌های اقتصادی حاصل از آن
بررسی کمی و کیفی فاضلاب‌های صنعتی اصفهان
بررسی کارآیی محیط ثابت رشد جهت حذف فسفر از فاضلاب خانگی
تلفیق بهداشت روانی در خدمات بهداشتی اولیه
بررسی شرایط جمع‌آوری و دفع زباله بیمارستان‌های تهران
بررسی مسائل بهداشتی درمانی منطقه فیروزکوه
بررسی در ویژگی‌هاو علل حوادث ناشی از کار در ایران
کلیات بهداشت اسلامی
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*