بررسی وضعیت آنتی بادیهای ضد پنوموسیستیس کارینی در راتهای ایمنوساپرس آلوده در مقایسه با راتهای سالم

بررسی علل و انگیزه مراجعه مردان و زنان جهت وازکتومی و توبکتومی در اصفهان و عوارض احتمالی آن در دو نوبت سه ماهه و شش ماهه بعد از عمل
بررسی کارآیی مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری در مراجعین به خانه های بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرضا از مهرماه 1368 بمدت 3 سال
بررسی میزان افسردگی و عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان ابتدایی مردود شهر اصفهان سال تحصیلی 66 - 65 و مقایسه آن با قبول شدگان همان سال در شهر اصفهان
بررسی میزان مطالعه آزاد (غیردرسی ) دانشجویان پزشکی
بررسی میزان و علل آلودگی آب زاینده رود و آب آشامیدنی شهر اصفهان به مواد سمی از جمله فنل ، سیانور فلزات سنگین و سموم دفع آفات نباتی
سیمای باروری و کنترل موالید در جمعیت تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان آموزشی استان اصفهان در سال 1367
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی وضعیت آنتی بادیهای ضد پنوموسیستیس کارینی در راتهای ایمنوساپرس آلوده در مقایسه با راتهای سالم
پنوموسیستیس کارینی ارگانیسمی هست موقعيت طلب که در افراد مبتلا به نقایص مختلف سیستم ایمنی بیماری حاد ایجاد می کند.


بررسی ادغام خدمات بهداشت روانی در نظام ارائه خدمات اولیه بهداشتی در شبکه شهرضا
با توجه به مشکلات حاضر جهت تشخیص بیماری، سعی بر این شد که روش سرولوژی بخصوص ‏‎‎‏‏‏‎IFA‎‏ نیز مورد بررسی واقع گردد.


بررسی نوع شیرمصرفی در دو سال اول زندگی در بیماران روانی که در طول مدت یکسال به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان خورشید مراجعه نموده و با تشخیص ا
به همین منظور با سرکوب سیستم ایمنی رات به عنوان بهترین مدل حیوان آزمایشگاهی با داروی هستات کورتیزون ، پس از 8 هفته این حیوان مبتلا به پنوموسیستیس گشت که با تهیه اونتی ژن از ریه این حیوان جهت آزمایشات سرولوژی مورد هستفاده برنامه گرفت.


بررسی میزان آگاهی مردم از تب مالت و تاثیر آموزش در بالا بردن آن
نتایج به شرح ذیل بدست آمد: الف: گروه آلوده با وجود داشتن بیماری حاد، بدلیل عدم توانایی در تولید بالای اونتی بادی دارای تیتر پادتن پائینی بود.


بررسی اثرات سایکوفیزیولوژیک سروصدا بر روی کارگران ریسندگی و فاندگی اصفهان
ب-گروه شاهد غیرهمجوار با وجود داشتن سیستم ایمنی فعال بدلیل حداقل تماس با ارگانیسم دارای تیتر اونتی بادی پائینی بود.


تعیین میزان فلوراید در آب‌های آشامیدنی استان اصفهان و رابطه آن با D.M.F در کودکان 7-12 ساله
ج-گروه شاهد همجوار بدلیل وجود سیستم ایمنی فعال و نیز تماس ممتد و نزدیک با ارگانیسم دارای اونتی بادی بالایی بود.د-گروه بهبود یافته بدلیل برداشت عامل مهارنماينده سیستم ایمنی و برخورد فعال این سیستم با ارگانیسم دارای تیتر اونتی بادی بالایی بود.ه-با توجه به نتایج آماری بدست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که در حال حاضر نمی توان از روشهای سرولوژیک بخصوص ‏‎IFA‎‏ جهت تشخیص بیماری در وقت حاد اون سود جست.


بررسی ارتباط بین تیپ شخصیتی و گروه خونی
و -با توجه به تیتر بالای گروههای بهبود یافته و شاهد همجوار می توان از این روشها جهت مطالعات اپیدمیولوژیک هستفاده نمود.


بررسی میزان کروم +6 در هوای محیط کار و فاضلاب آبکاریهای اصفهان


بررسی کاربرد استفاده از آی.یو.دی در مراکز بهداشتی درمانی شهری استان از تاریخ 1ˆ7ˆ68 لغایت 31ˆ6ˆ71


54 out of 100 based on 49 user ratings 824 reviews